经络-穴位
Meridians-Acupoints

高清经络偱行动画图

十二正经气血流注

手太阴肺经[LU]:
Lung meridian of hand-taiyin (11 points ×2):

中府穴[zhōng fǔ][LU1]:主治咳嗽,气喘,少气不得息,肺胀满,胸痛,胸满痛,胸中胀闷,胸中烦热,气不足,支气管炎...
云门穴[yún mén][LU2]:主治胸肺病证,咳嗽,气短,支气管哮喘,喘不得息,胸满,胸中烦闷,胸中烦热,胸痛,胸胁彻背痛...
天府穴[tiān fǔ][LU3]:主治胸肺和五官疾患,咳嗽,气喘,支气管炎及哮喘,目眩,不能远视,口鼻出血,鼻衄,咯血,多睡...
侠白穴[xiá bái][LU4]:主治咳嗽,气喘,气少,气短,哮喘,咳逆上气,支气管炎,肺炎,心痛短气,胸满,胃痛,干呕,烦...
尺泽穴[chǐ zé][LU5]:主治肺脏实证、热证。咳嗽,喘息,气逆,气喘,少气,支气管哮喘,支气管炎,百日咳,肺炎,肺痨...
孔最穴[kǒng zuì][LU6]:主治咳嗽,气喘,支气管炎,支气管哮喘,肺炎,肺结核咯血,胸痛,咽喉炎,咽痛,咽喉肿痛...
列缺穴[liè quē][LU7]:主治伤风外感,发热恶寒,咳嗽,气喘,少气不足以息,支气管哮喘,咯血,热病烦心,疟疾,咽喉肿...
经渠穴[jīng qú][LU8]:主治咳嗽气喘,咯血,胸闷胸痛,气管炎,支气管,哮喘,肺炎,咽喉肿痛,喉痹,扁桃体炎,发热...
太渊穴[tài yuān][LU9]:主治外感,咳嗽,气喘,痰多气短,支气管炎,哮喘,肺炎,肺结核,百日咳,咳血,唾血,咯血胸...
鱼际穴[yú jì][LU10]:主治肺经、肺脏之实热证,咳嗽,气喘,咯血,咳血,胸痛,头痛,外感,感冒,发热,伤寒汗不出...
少商穴[shào shāng][LU11]:主治感冒,发热,肺炎,咳嗽气喘,支气管炎,肺炎,咯血,咽喉肿痛,颌肿喉痹,扁桃体炎...
手阳明大肠经[LI]:
Large intestine meridian of hand-yangming (20 points ×2):

商阳穴[shāng yáng][LI1]:主治咽喉肿痛,咽炎,喉炎,喉痹,口干,扁桃体炎,腮腺炎,腮肿,颌肿,牙痛,下齿痛,目赤...
二间穴[èr jiān][LI2]:主治齿痛,咽喉肿痛,咽炎,喉炎,扁桃体炎,口眼歪斜,目痛,目赤,目昏,热病,身热,口干,...
三间穴[sān jiān][LI3]:主治咽喉肿痛,喉痹,哽咽,扁桃体炎,唇焦口干,舌卷不能言,牙痛,下齿龋痛,鼻衄,目痛,急...
合谷穴[hé gǔ][LI4]:主治热病无汗,多汗,疟疾,恶寒,咳嗽,头痛,眩晕,目赤肿痛,鼻衄鼻渊,咽喉肿痛,齿痛面肿,痄...
阳溪穴[yáng xī][LI5]:主治头痛,神经性头痛,目赤肿痛,目翳,结膜炎,角膜炎,耳聋,耳鸣,舌本强,吐舌,齿痛,龋...
偏历穴[piān lì][LI6]:主治目赤痛,结膜炎,耳聋,耳鸣,鼻衄,鼻出血,面神经麻痹,口眼歪斜,颊肿,牙痛,喉痹,咽...
温溜穴[wēn liú][LI7]:主治寒热头痛,头风,眩晕,劳瘵,气喘,面肿,面瘫,面神经麻痹,口眼斜,鼻衄,牙痛,口腔炎...
下廉穴[xià lián][LI8]:主治腹痛,腹胀,腹中痞块,腹中气块,腹痛如刀刺不可忍,腹胁满痛,肠鸣音亢进,消化不良,饮...
上廉穴[shàng lián][LI9]:主治肠炎,腹痛,肠鸣,泄泻,头痛,头晕,目眩,脑血管病后遗症,半身不遂,上肢不遂,上肢...
手三里穴[shǒu sān lǐ][LI10]:主治偏瘫,中风半身不遂,上肢不遂,上肢麻痹,手臂无力,手臂麻痛,上肢神经痛,肘臂疼...
曲池穴[qǔ chí][LI11]:主治脑血管病后遗症,半身不遂,上肢不遂,肩痛,肩周炎,肘关节炎,手臂痹痛,臂细无力,肘臂...
肘髎穴[zhǒu liáo][LI12]:主治肘臂疼痛,麻木,挛急,瘰疬。上肢瘫痪,臂神经痛,肱骨外上髁炎,肩周炎,肱骨外上髁...
手五里穴[shǒu wǔ lǐ][LI13]:主治咳嗽,咳血,胃脘胀满,疼痛,中风偏瘫,肘臂孪急,疼痛不举,风湿肿胀,上肢不遂,寒...
臂臑穴[bì nào][LI14]:主治肩臂疼痛,肩周炎,颈项强急,上肢瘫痪或疼痛,颅顶肌肉痉挛,瘿气瘰疬,颈淋巴结核,头痛...
肩髃穴[jiān yú][LI15]:主治肩关节及周围软组织疾患,肩周炎,肩臂痛,肩臂挛痛,手臂挛急,臂神经痛,手臂无力,上肢...
巨骨穴[jù gǔ][LI16]:主治瘰疬瘿气,颈淋巴结结核,瘾疹,惊痫,吐血,胃出血,高热痉挛,下牙痛,肩关节周围炎,肩关...
天鼎穴[tiān dǐng][LI17]:主治咽喉肿痛,喉痹,喉炎,喉头炎,扁桃体炎,不得息,声带疾患,暴喑,气哽,喉中痰鸣,梅核...
扶突穴[fú tū][LI18]:主治咳嗽气喘,咳逆上气,咳嗽多唾,喉中痰鸣,唾液分泌异常,咽喉肿痛,咽喉炎,舌根出血,急性舌...
口禾髎穴[kǒu hé liáo][LI19]:主治鼻炎,鼻出血,嗅觉减退,鼻疮,鼻息肉,鼻塞,鼻衄,鼻流清涕,牙关紧闭,口喎,口噤...
迎香穴[yíng xiāng][LI20]:主治急慢性鼻炎,鼻窦炎,鼻寒,鼻衄,鼻出血,鼻塞不通,喘息不利,鼻渊,鼻息肉,多涕,嗅...
足阳明胃经[ST]:
Stomach meridian of foot-yangming (45 points ×2):

承泣穴[chéng qì][ST1]:主治眼睑瞤动,目赤肿痛,迎风流泪,雀目,夜盲,色盲,近视,远视,散光,青光眼,白内障,眼睛...
四白穴[sì bái][ST2]:主治目赤痛痒,目翳,眼睑瞤动,迎风流泪,急慢性结膜炎,角膜炎,结膜瘙痒,角膜白斑,视神经萎缩...
巨髎穴[jù 1iáo][ST3]:主治口眼喎斜,眼睑瞤动,目赤痛,目翳,白内障,青盲,青光眼,近视,角膜炎,结膜炎,视神经萎...
地仓穴[dì cāng][ST4]:主治口眼歪斜,流涎,流泪,眼睑瞤动,口角动,唇缓不收,中风失语,牙关紧闭,口角炎,齿痛,颊...
大迎穴[dà yíng][ST5]:主治牙关紧闭,齿痛,齿龋痛,下齿神经痛,牙关脱臼,智齿冠周炎,风痉,舌强不能言,口歪,口噤...
颊车穴[jiá chē][ST6]:主治面神经麻痹,口眼斜,三叉神经痛,颊肿,牙痛,牙髓炎,下齿神经痛,冠周炎,面肌痉挛,下颌...
下关穴[xià guān][ST7]:主治耳聋,耳鸣,耳痛,聤耳流脓,牙痛,齿痛,齿神经痛,下颌疼痛,牙关紧闭,牙关开合不利...
头维穴[tóu wéi][ST8]:主治寒热头痛,偏正头痛,神经血管性头痛,前额神经痛,目痛多泪,目眩,结膜炎,迎风泪出,目视...
人迎穴[rén yíng][ST9]:主治咽喉肿痛,扁桃体炎,颈淋巴结核,瘰疬瘿气,甲状腺机能亢进,甲状腺肿大,雷诺氏病,声带...
水突穴[shǔi tū][ST10]:主治咳嗽,咳逆上气,气喘,喘息不得卧,哮喘,咽喉肿痛,支气管炎,支气管哮喘,百日咳,扁桃体...
气舍穴[qì shě][ST11]:主治咽喉肿痛,咽喉炎,扁桃体炎,喘息,气喘,哮喘,喘逆,咳嗽,百日咳,支气管炎,瘿气瘰疬...
缺盆穴[quē pén][ST12]:主治咳嗽,唾血,气喘,喘息,气管炎,支气管哮喘,胸中热,胸满,胸闷,胸膜炎,咽喉肿痛,喉痹...
气户穴[qì hù][ST13]:主治咳喘,支气管炎,慢性支气管炎,支气管哮喘,胸痛,胁肋疼痛,肋间神经痛,胸胁疼痛,胸胁胀满...
库房穴[kù fáng][ST14]:主治咳嗽,气喘,咳逆上气,呼吸喘促,咳唾脓血,痰多,咳吐脓血,支气管炎,支气管哮喘,支气管...
屋翳穴[wū yì][ST15]:主治咳嗽,气喘,支气管炎,支气管扩张,咳吐脓血,咳逆上气,噎嗝,胸痛,肋间神经痛,胸膜炎,胸...
膺窗穴[yīng chuāng][ST16]:主治咳嗽,气喘,咳逆,支气管炎,支气管哮喘,胸满气短,胸痛,胸满,胸塞痈肿,胸胁胀满...
乳中穴[rǔ zhōng][ST17]:产后按摩产妇乳中穴、乳根穴能有效促进乳汁分泌。治法:寒则灸之,热则凉药敷之,无针。
乳根穴[rǔ gēn][ST18]:主治乳痈乳癖,乳痛,乳腺炎,乳汁分泌不足,难产,胎衣不下,咳嗽,寒痛咳逆,呃逆,哮喘,气...
不容穴[bù róng][ST19]:主治呕吐,神经性呕吐,胃痛,腹胀,腹痛,食欲不振,消化不良,纳呆,不能纳受水谷,脘腹胀满...
承满穴[chéng mǎn][ST20]:主治胃痛,呕吐,腹胀,肠鸣腹痛,肠炎,胃溃疡,十二指肠溃疡,胃痉挛,急慢性胃炎,胃神经官...
梁门穴[1iáng mén][ST21]:主治胃痛,急慢性胃炎,胃下垂,胃神经官能症,胃痉挛,胃溃疡,十二指肠溃疡,呕吐,呃逆...
关门穴[guān mén][ST22]:主治腹痛,腹胀,肠鸣,泄泻,泄痢,便秘,脘腹胀满,食欲不振,纳呆,急慢性胃炎,胃痉挛,胃...
太乙穴[tài yǐ][ST23]:主治腹痛,腹胀,肠鸣,呕吐呃逆,泄泻,胃痛,胃脘疼痛,胃痉挛,急慢性胃炎,食欲不振,消化不...
滑肉门穴[huá ròu mén][ST24]:主治胃痛,呕吐,呃逆,腹胀,腹泻,泄泻,肠鸣,急慢性胃肠炎,腹痛,腹水,吐血,癫狂...
天枢穴[tiān shū][ST25]:主治腹痛,腹胀,肠鸣,泄泻,细菌性痢疾,赤白痢疾,消化不良,小儿腹泻,过时不止,小儿单纯...
外陵穴[wài líng][ST26]:主治腹痛,腹胀,肠鸣,胃炎,肠炎,肠痉挛,阑尾炎,疝气,痛经,泄泻,痢疾,输尿管结石。
大巨穴[dà jù][ST27]:主治小腹胀满,腹痛,腹泻,阑尾炎,肠炎,腹直肌痉挛,肠梗阻,尿道炎,小便不利,便秘,偏枯...
水道穴[shuǐ dào][ST28]:主治小腹胀满,小腹胀痛,腹痛,月经不调,痛经,子宫下垂,卵巢炎,盆腔炎,胞中瘕,子门寒...
归来穴[guī lái][ST29]:主治腹痛,少腹疼痛,痛经,子宫下垂,白带过多,带下,阴中寒,不孕,月经不调,闭经,崩漏,...
气冲穴[qì chōng][ST30]:主治肠鸣腹痛,少腹痛,小腹满痛,疝气,腹股沟疼痛,偏坠,腰痛控睾,睾丸炎,睾丸肿痛,泌尿...
髀关穴[bì guān][ST31]:主治髀股痿痹,下肢不遂,下肢瘫痪,下肢麻木,痿痹,下肢屈伸不利,下肢麻痹疼痛,腰腿疼痛...
伏兔穴[fú tù][ST32]:主治腰腿痛,腰痛膝冷,股膝冷痛,膝关节炎,风湿性关节炎,膝关节及其周围软组织疾患,膝腿麻痹...
阴市穴[yīn shì][ST33]:主治腹胀,腹痛,小腹胀痛,寒疝,疝气,腰痛,腰膝痿痹,腰膝如注水,下肢伸屈不利,下肢不遂...
梁丘穴[liáng qiū][ST34]:主治胃痛,胃脘疼痛,急性胃炎,胃痉挛,急性胃痛,肠鸣泄泻,腹泻,膝肿痛,膝关节肿痛,伸屈...
犊鼻穴[dú bí][ST35]:主治膝肿痛,膝中疼痛,膝关节酸痛,风湿,类风湿性关节炎,膝骨性关节炎,损伤性膝关节痛,膝关...
足三里穴[zú sān lǐ][ST36]:主治胃肠病证,急慢性胃肠炎,胃痛,胃脘疼痛,胃中寒,急性胃炎,慢性胃炎,胃痉挛,胃下垂...
上巨虚穴[shàng jù xū][ST37]:主治腹痛,腹胀,肠中切痛,肠鸣,腹泻,泄泻,便秘,脐腹疼痛,挟脐腹痛,疝气,胃肠炎...
条口穴[tiáo kǒu][ST38]:主治下肢痿痹,下肢麻木,下肢冷痛,下肢瘫痪,膝胫酸痛,膝关节炎,转筋,跗肿,两足无力,足...
下巨虚穴[xià jù xū][ST39]:主治小腹痛,肠鸣腹痛,腹泻,泄泻,痢疾,大便脓血,泄利脓血,细菌性痢疾,急慢性肠炎...
丰隆穴[fēng lóng][ST40]:主治痰多,痰饮,咳吐痰涎,呕吐,伤寒吐蛔,哮喘,咳嗽,气喘,急性支气管炎,慢性咽喉炎...
解溪穴[jiě xī][ST41]:主治头痛,神经性头痛,眩晕,腹胀,便秘,胃炎,肠炎,霍乱,气逆发噎,消化不良,饥不欲食,下...
冲阳穴[chōng yáng][ST42]:主治口眼歪斜,面神经麻痹,面肿齿痛,齿痛颊肿,齿龈炎,头重头痛,前额痛,眩晕,牙痛,癫...
陷谷穴[xiàn gǔ][ST43]:主治水液输布失常性疾患,面浮身肿,面目浮肿,面浮水肿,目赤肿痛,上眼睑无力,腹胀,腹水...
内庭穴[nèi tíng][ST44]:主治五官热性病证,牙痛,齿痛,齿龈炎,龈肿,面肿,目痛,睛痛,口噤,口歪,喉痹,咽喉肿痛...
厉兑穴[lì duì][ST45]:主治面肿,面神经麻痹,口喎,齿痛,齿龈炎,唇疹,口噤,鼻衄,鼻炎,咽喉肿痛,喉痹颈肿,扁桃...
足太阴脾经[SP]:
Spleen meridian of foot-taiyin (21 points ×2):

隐白穴[yǐn bái][SP1]:主治腹胀,腹痛,急慢性肠胃炎,呃逆,纳呆,呕吐,暴泄,泄泻,便血,尿血,月经过多,崩漏,癫...
大都穴[dà dū][SP2]:主治胃炎,胃痛,胃痉挛,腹胀腹痛,脘腹胀痛,消化不良,呃逆,呕吐,霍乱泻痢,泄泻,便秘,急慢...
太白穴[tài bái][SP3]:主治胃痛,胃痉挛,急慢性肠胃炎,肠痈,肠疝痛,肠出血,腹胀,腹痛,神经性呕吐,呃逆,纳呆...
公孙穴[gōng sūn][SP4]:主治胃痛,胃痉挛,胃脘痛,急性胃肠炎,慢性胃肠炎,胃溃疡,胃癌,神经性呕吐,呃逆,噎膈...
商丘穴[shāng qiū][SP5]:主治腹胀,肠鸣,腹泻,泄泻,痢疾,便秘,痔疾,痔疮,消化不良,食欲不化,神经性呕吐,吞酸...
三阴交穴[sān yīn jiāo][SP6]:主治脾胃虚弱,消化不良,食饮不化,纳呆,呃逆,呕吐,腹泻,泄泻,大便溏泄,便秘,腹...
漏谷穴[lòu gǔ][SP7]:主治腹胀腹鸣,脘腹胀满,肠鸣切痛,腹痛,少腹疼痛,小腹胀急,急性肠胃炎,慢性肠胃炎,肠鸣音...
地机穴[dì jī][SP8]:主治腹痛,腹胀,胃痉挛,食欲不振、泄泻,痢疾,细菌性痢疾,大便溏泄,痔疾,小便不利,水肿,疝...
阴陵泉穴[yīn líng quán][SP9]:主治腹胀,腹泻,食欲不振,消化不良,霍乱吐泻,泄泻,急性肠炎,慢性肠炎,细菌性痢疾...
血海穴[xuè hǎi][SP10]:主治月经不调,痛经,经闭,闭经,崩漏,带下,产后血晕,子宫内膜炎,功能性子宫出血,贫血...
箕门穴[jī mén][SP11]:主治腰骶痛,下肢痿痹,二便不利,小便不通,小便不利,小便淋沥,五淋,癃闭,尿潴留,遗溺,遗...
冲门穴[chōng mén][SP12]:主治腹痛,少腹疼痛,少腹胀痛,坠痛,胃肠痉挛,腹部痞块,疝气,痔疾,月经不调,崩漏,带...
府舍穴[fǔ shě][SP13]:主治腹痛,腹胀,痞块,结聚,积聚,脾肿大,肠炎,阑尾炎,脾肿大,厥逆,霍乱吐泻,便秘,疝气...
腹结穴[fù jié][SP14]:主治腹痛,腹膜炎,肠神经痛,绕脐疼痛,肠炎,肠梗阻,蛔虫症,腹泻,泄泻,细菌性痢疾,腹寒泻...
大横穴[dà héng][SP15]:主治腹痛,着凉腹痛,腹胀,腹泻,泄泻,虚寒洞泄,大便秘结,习惯性便秘,肠痈,胆道蛔虫症...
腹哀穴[fù āi][SP16]:主治消化不良,饮食不化,腹痛,腹中疼痛,绕脐痛,胃痉挛,胃溃疡,十二指肠溃疡,胃酸过多或减...
食窦穴[shí dòu][SP17]:主治胃气失降,胃炎,胸胁胀痛,肋间神经痛,胁痛不止,胸满气喘,肺炎,胸膜炎,气管炎,咳嗽...
天溪穴[tiān xī][SP18]:主治胸痛,胸中满痛,胸胁胀痛,胸胁疼痛,肋间神经痛,胸膜炎,咳嗽气逆,咳逆上气,气喘,痰...
胸乡穴[tiān xī][SP19]:主治胸胁胀痛,胸胁胀满,胸胁支满,胸痛引背,痛引胸背,肋间神经痛,胸膜炎,肺炎,支气管炎...
周荣穴[zhōu róng][SP20]:主治咳嗽,气喘,气逆,咳逆上气,咳唾脓血,支气管炎,支气管扩张,肺脓疡,肺炎,胸膜炎...
大包穴[dà bāo][SP21]:主治咳嗽,气喘,支气管哮喘,胸闷,心内膜炎,肺炎,胸膜炎,胸胁病,肋间神经痛,胁痛,胁肋痛...
手少阴心经[HT]:
Heart meridian of hand-shaoyin (9 points ×2):

极泉穴[jí quán][HT1]:主治心痛,心悸,胸闷,四肢不收,肩周炎,腋下瘰疬(颈淋巴结核),腋下肿,腋臭,悲愁不乐,咽...
青灵穴[qīng líng][HT2]:主治目黄,目视不明,头痛,神经性头痛,振寒,胁痛,腋下肿痛,肋间神经痛,肩臂疼痛,肩臂...
少海穴[shào hǎi][HT3]:主治表里虚实寒热以及七情志意等病,癫狂,吐涎,项强,臂痛,齿痛,目眩,头风,气逆,瘰疬...
灵道穴[líng dào][HT4]:主治心痛,心悸,怔忡,心绞痛,心内膜炎,喉痹,暴喑,舌强不语,失音,失语,急性舌骨肌麻痹...
通里穴[tōng lǐ][HT5]:主治心病,心悸,怔忡,心绞痛,心动过缓,心律不齐,急性舌骨肌麻痹,咽喉肿痛,喉痹,扁桃腺炎...
阴郄穴[yīn xì][HT6]:主治心痛,心绞痛,心悸,头痛,眩晕,目眩,惊恐,惊悸,怔忡,癫痫,神经衰弱,失眠,健忘,小...
神门穴[shén mén][HT7]:主治心痛,心烦,健忘失眠,惊悸怔忡,痴呆,癫狂痫证,头痛,眩晕,晕车,失音,心绞痛,心脏...
少府穴[shào fǔ][HT8]:主治心悸,心痛,风湿性心脏病,心绞痛,冠心病,心律不齐,胸痛,肋间神经痛,烦满少气,小便...
少冲穴[shào chōng][HT9]:主治心悸,心痛,心绞痛,心肌炎,胸痛,胸胁痛,胸膜炎,肋间神经痛,高热,热病烦心,目赤...
手太阳小肠经[SI]:
Small intestine meridian of hand-taiyang (19 points ×2):

少泽穴[shào zé][SI1]:主治乳疾,乳痈,乳腺炎,乳汁少,昏迷急救,中风昏迷,热病,热证,寒热疟疾,黄疸,目翳,角膜...
前谷穴[qián gǔ][SI2]:主治头痛项强,头项强急,目赤,目痛,目翳,耳聋,耳鸣,鼻衄,鼻塞,咽喉肿痛,喉痹,扁桃体炎...
后溪穴[hòu xī][SI3]:主治头项强痛,腰背腿痛,手指及肘臂挛痛,手肘五指尽痛,尺神经麻痹,小指痛,肋间神经痛,肩关...
腕骨穴[wàn gǔ][SI4]:主治头痛,项强,耳鸣耳聋,目翳,角膜白斑,目流冷泪,口噤,鼻塞,鼻衄喉痹,口腔炎,颊肿引...
阳谷穴[yáng gǔ][SI5]:主治痛证,臂外侧痛,尺神经痛,手腕痛,腕关节软组织损伤,腕关节疾患,腕尺侧痛,肋间神经痛...
养老穴[yǎng lǎo][SI6]:主治目视不明,白内障,急性角膜炎,视神经萎缩,近视眼,肩、背、臂、肘红肿疼痛,肩臂部神经...
支正穴[zhī zhèng][SI7]:主治项强,肘挛,肘臂酸痛,肩臂肘挛痛,尺神经麻痹,四肢无力,手不能握,手指痛,头痛,神经...
小海穴[xiǎo hǎi][SI8]:主治肘臂疼痛、麻木,上肢不举,尺神经痛,肘关节炎,肘臂痛,网球肘,项强,颈项、肩臂外后侧...
肩贞穴[jiān zhēn][SI9]:主治肩胛疼痛,肩关节周围炎,肩臂痛麻,肘臂疼痛,上肢不遂,上肢瘫痪,手臂麻痛,手臂不举...
臑俞穴[nào shù][SI10]:主治肩臂疼痛,肩周炎,上肢瘫痪,臂外展无力,臂酸无力,肩关节周围炎,肩肿,肩臂酸痛无力...
天宗穴[tiān zōng][SI11]:主治肩胛疼痛,肘臂外后侧痛,肘外廉后侧痛,落枕,肩周炎,肩关节周围炎,肩背软组织损伤...
秉风穴[bǐng fēng][SI12]:主治肩胛疼痛,肩胛神经痛,肩臂疼痛,肩周炎,肩痛不举,上肢酸麻,上肢麻痹,冈上肌腱炎...
曲垣穴[qū yuán][SI13]:主治肩胛部疼痛,拘挛,肩背疼痛,颈项强急,冈上肌腱炎,肩关节周围炎,肩周炎,肩关节周围软...
肩外俞穴[jiān wài shù][SI14]:主治肩背酸痛,颈椎病,颈项强急,肩胛神经痛,落枕,肘臂冷痛,肩胛及上肢冷痛,肩胛区...
肩中俞穴[jiān zhōng shù][SI15]:主治肩背疼痛,肩背痛,肩胛神经痛,项强,落枕,瘰疬,咳嗽,哮喘,气喘,喘息,支气...
天窗穴[tiān chuāng][SI16]:主治耳鸣,耳聋,颈椎病,颈项强痛,颈项强直作痛,颈痛,甲状腺肿,瘿肿,腮腺炎,中风口...
天容穴[tiān róng][SI17]:主治耳鸣,耳聋,咽喉肿痛,咽炎,咽中如梗,扁桃腺炎,齿龈炎,腮腺炎,瘰疬瘿气,甲状...
颧髎穴[quán liáo][SI18]:主治口眼歪斜,眼睑瞤动,目黄,目赤,牙痛,齿痛,唇肿,颊肿,面神经痉挛,面肌痉挛,面...
听宫穴[tīng gōng][SI19]:主治耳鸣,耳聋,聤耳,中耳炎,外耳道炎,耳源性眩晕,聋哑,神经性耳聋,耳痛,齿痛,音哑...
足太阳膀胱经[BL]:
Bladder meridian of foot-taiyang (67 points ×2):

睛明穴[jīng míng][BL1]:主治目赤肿痛,迎风流泪,目眩,夜盲,色盲,近视,胬肉攀睛,泪出多眵,疳眼雀目,内外翳障...
攒竹穴[zǎn zhú][BL2]:主治头目风热诸疾,头痛,神经性头痛,前额痛,眉棱骨痛,眶上神经痛,目眩,目视不明,目赤肿痛...
眉冲穴[méi chōng][BL3]:主治头痛,目赤,目痛,目眩,鼻塞,鼻衄,眩晕,癫痫。现代常用于治疗眩晕,神经性头痛,三叉...
曲差穴[qǔ chā][BL4]:主治头痛,偏正头风,巅顶痛,目眩,眼睑痉挛,结膜炎,鼻塞,鼻衄,鼻炎,鼻窦炎,鼻息肉,面神经...
五处穴[wǔ chù][BL5]:主治头痛目眩,面神经麻痹,三叉神经痛,惊风癫痫,抽搐,半身不遂,脊强反折,目视不明,视力减退...
承光穴[chéng guāng][BL6]:主治头痛,目眩,鼻塞,多涕,鼻衄青盲,目翳,口喎,癫痫,眩晕,呕吐烦心,目视不明,热...
通天穴[tōng tiān][BL7]:主治头痛,头重,头项痛,眩晕,目眩,目盲,青光,内障,鼻塞,鼻渊,血渊,鼻衄,衄血,鼻痔...
络却穴[luò què][BL8]:主治头痛,头晕,眩晕,耳鸣,青盲内障,目视不明,近视眼,面神经麻痹,口㖞,鼻炎,鼻塞,颈肿...
玉枕穴[yù zhěn][BL9]:主治头痛,后头痛,头项痛,项部强痛,项强,目痛,目眩,目赤,目视不明,青光眼,近视眼,眼花...
天柱穴[tiān zhù][BL10]:主治颈椎病,颈椎酸痛,颈项强痛,肩背痛,肩膀肌肉僵硬,酸痛,落枕,五十肩,腰扭伤,高血压...
大杼穴[dà zhù][BL11]:主治咳嗽气急,喘息喉痹,咽喉肿痛,咽炎,感冒,伤风头痛,鼻塞,支气管炎,支气管哮喘,肺炎...
风门穴[fēng mén][BL12]:主治感冒,流行性感冒,支气管炎,支气管哮喘,肺炎,百日咳,胸膜炎,鼻流清涕,伤风,咳嗽...
肺俞穴[fèi shù][BL13]:主治肺炎,支气管炎,支气管哮喘,百日咳,肺气肿,肺结核,肺痿痨瘵,咳嗽,气喘,胸满喘逆...
厥阴俞穴[jué yīn shù][BL14]:主治疾病性气喘,咳嗽,心痛,心悸,心动过速,心律不齐,心绞痛,心肌炎,心外膜炎,胸...
心俞穴[xīn shù][BL15]:主治心痛,胸闷,胸背痛,风湿性心脏病,冠心病,心动过速或过缓,心律不齐,心绞痛,心悸,惊...
督俞穴[dū shù][BL16]:主治心痛,冠心病,心绞痛,心动过速,心内外膜炎,胸闷,咳嗽,气短,腹痛,腹胀,肠鸣,呃逆...
膈俞穴[gé shù][BL17]:主治心痛,心悸,胸痛,胸闷,胸满,胁痛,胸膜炎,慢性出血性疾病,吐血,呕血,咳血,衄血...
肝俞穴[gān shù][BL18]:主治黄疸结胸,胁痛,胸胁支满,肋间神经痛,胆囊炎,急慢性肝炎,脘腹胀痛,胃痛,吞酸吐食...
胆俞穴[dǎn shù][BL19]:主治胆经疾病,胸胁疼痛,胸腹胀满,胁痛,肋痛,肋间神经痛,脘腹胀满,肝炎,胆囊炎,黄疸...
脾俞穴[pǐ shù][BL20]:主治脘腹胀痛,腹泻,呕吐,噎膈,胃痛,胸胁胀痛,消化性溃疡,吐血,便血,黄疸水肿,鼓胀,肝...
胃俞穴[wèi shù][BL21]:主治消化系统疾病,脾胃虚弱,脘腹胀痛,消化性溃疡,胃溃疡,胃炎,胃痛,胃痉挛,胃下垂,翻...
三焦俞穴[sān jiāo shù][BL22]:胃炎,肠炎,胃痉挛,胃脘痛,肠鸣,腹胀,胸腹胀满,胸胁痛,呕吐,呃逆,消化不良,完...
肾俞穴[shèn shù][BL23]:主治腰痛,腰背酸痛,腰脊酸痛,肾脏病,高血压,低血压,头痛眩晕,头昏,目眩,视物不明,耳...
气海俞穴[qì hǎi shù][BL24]:主治气虚引起的各种病症。胃肠道疾病,腹胀,肠鸣,痔疾,痔漏下血,痔疮下血,痛经,月经...
大肠俞穴[dà cháng shù][BL25]:主治腰腿痛,腰脊疼痛,脊强不得俯仰,髋关节疼痛,骶髂关节炎,骶棘肌痉挛,坐骨神经痛...
关元俞穴[guān yuán shù][BL26]:主治腹胀,肠鸣,泄泻痢疾,慢性肠炎,月经不调,痛经,妇人瘕聚,慢性盆腔炎,小便...
小肠俞穴[xiǎo cháng shù][BL27]:主治小肠疾病,腹痛肠鸣,小腹胀痛,下腹部肿胀,下腹部疼痛,泄泻,肠炎,赤白痢疾...
膀胱俞穴[bǎng guāng shù][BL28]:主治坐骨神经痛,腰骶痛,腰骶强痛,腰腿疼痛,膀胱肾脏疾病,小便不利,小便赤涩,尿...
中膂俞穴[zhōng lǚ shù][BL29]:主治肠炎,腹泻,赤白痢疾,糖尿病,肾虚消渴,胁痛腹胀,疝气,疝痛,腰脊痛,腰脊强痛...
白环俞穴[bái huán shù][BL30]:主治遗尿,遗精,月经不调,赤白带下,血崩,不孕,疝气,大小便不利,尿闭,尿潴留,小...
上髎穴[shàng liáo][BL31]:主治腰痛,腰膝冷痛,腰骶关节炎,腰骶疼痛,痉瘗反折,下肢痿痹,膝关节炎,历节痛风,小...
次髎穴[cì liáo][BL32]:主治月经不调,痛经,赤白带下,阴挺,小便不利,癃淋,遗尿,不孕,遗精,阳痿,疝气,背寒...
中髎穴[zhōng liáo][BL33]:主治滞产,月经不调,赤白带下,痛经,阴痒,不孕,遗精,阳痿,腹胀,呕吐,腹泻,泄泻...
下髎穴[xià liáo][BL34]:主治腹痛,少腹疼痛,肠鸣,泄痢,便秘,大便下血,小便不利,尿血,尿闭,淋证,月经不调,痛...
会阳穴[huì yáng][BL35]:主治腹痛,肠炎,肠出血,泄泻,痢疾,便血,痔疾,痔疮,阳萎,经期腰痛,赤白带下,遗精,前...
承扶穴[chéng fú][BL36]:主治腰骶臀股部疼痛,腰腿疼痛,下肢痿痹,坐骨神经痛,小儿麻痹后遗症,痔疾,痔疮出血,大便...
殷门穴[yīn mén][BL37]:主治腰痛,腰背疼痛,腰脊疼痛,下肢痿痹,下肢麻痹或瘫痪,坐骨神经痛,股后肿痛,股部炎症...
浮郄穴[fú xì][BL38]:主治髀枢不仁,霍乱转筋,腘筋挛急,腓肠肌痉挛,下肢麻痹,股腘部疼痛,膝腘痛麻挛急,臀股麻木...
委阳穴[wěi yáng][BL39]:主治腹满,小腹胀满,下腹部痉挛,小便不利,小便淋沥,遗溺,癃闭,便秘,腋下肿,胸腹胀,腰...
委中穴[wěi zhōng][BL40]:主治腰部疼痛或疲劳,腰脊痛,腰脊强痛,髀枢痛,臀部疼痛,坐骨神经痛,下肢痿痹,小腿疲劳...
附分穴[fù fēn][BL41]:主治颈椎病,颈部肌肉痉挛,颈项强痛,肩背拘急,肘臂麻木不仁,肋间神经痛,副神经麻痹,肺炎...
魄户穴[pò hù][BL42]:主治咳嗽,气喘,哮喘,肺痨,虚劳,肺结核,咳血,肺不张,感冒,支气管炎,胸膜炎,肋间神经痛...
膏肓穴[gāo huāng][BL43]:主治肺结核,支气管炎,哮喘,咳嗽,气喘,肺痨,久嗽痨瘵,咳血吐血,羸瘦虚损,虚劳羸瘦...
神堂穴[shén táng][BL44]:主治支气管炎,哮喘,咳嗽,气喘,胸闷,背痛,脊背强痛,背肌痉挛,脊骨疼痛,肩臂疼痛,脊背...
譩譆穴[yì xǐ][BL45]:主治咳嗽,气喘,疟疾,热病,感冒,肩背痛,肩胛内廉痛,腰背肌痉挛,胸痛引背,腰胁痛,腋神经痛...
膈关穴[gě guān][BL46]:主治胸闷,胸腹满痛,嗳气吞酸,呕吐噎膈,呃逆不止,食不下,肋间神经痛,膈肌痉挛,胃出血,肠...
魂门穴[hún mén][BL47]:主治胸胁胀痛,脘腹胀满,腹中雷鸣,胃脘疼痛,呕吐呃逆,泄泻,小便黄赤,肝炎,黄疸,胆囊炎...
阳纲穴[yáng gāng][BL48]:主治胃炎,胃痉挛,肠鸣,腹痛,腹泻,消化不良,饮食不下,不嗜食,脘腹胀痛,脘腹膜胀,胁...
意舍穴[yì shě][BL49]:主治腹胀,脘腹膜胀,饮食不下,食道狭窄,消化不良,胃扩张,肠炎,肠鸣,恶心,呕吐,泄泻,肝...
胃仓穴[wèi cāng][BL50]:主治腹痛,腹部膨胀,痞块,胃脘疼痛,胃炎,胃痉挛,胃溃疡,饮食不下,水谷不消,小儿食积...
肓门穴[huāng mén][BL51]:主治腹痛,胸腹胀满,胃脘疼痛,胃痉挛,胃炎,气攻两胁,痞块,便秘,乳疾,乳腺炎,腰肌劳损。
志室穴[zhì shì][BL52]:主治肾虚病证,小便不利,小便淋漓,水肿,阴痛,阴中肿痛,遗尿,遗精,阳痿,头昏目眩,耳鸣耳...
胞肓穴[bāo huāng][BL53]:主治肠炎,便秘,肠鸣,腹胀,少腹坚满,膀胱炎,尿道炎,尿潴留,睾丸炎,小便不利,小便淋沥...
秩边穴[zhì biān][BL54]:主治阴部疼痛及腰腿痛,急性腰扭伤,梨状肌损伤综合症,坐股神经痛,臀肌劳损,腰骶疼痛,下肢...
合阳穴[hé yáng][BL55]:主治腰脊强痛,下肢痿痹,脑血管病后遗症,脚腨酸重,腿筋挛急,腓肠肌痉挛,足跗痛,疝气,疝...
承筋穴[chéng jīn][BL56]:主治腰背疼痛,腰背拘急,急性腰扭伤,腰腿拘急疼痛,下肢麻痹,膝酸重,小腿痛,腓肠肌痉挛...
承山穴[chéng shān][BL57]:主治小腿痛,小腿肚抽筋(腓肠肌痉挛),腿肚转筋,霍乱转筋,脚踹酸重,脚跟急痛,脚部劳累...
飞扬穴[fēi yáng][BL58]:主治头痛,目眩,眩晕,鼻衄,鼻塞,颈项痛,腰背痛,腰腿疼痛,腰膝疫痛,腿软无力,膝胫无力...
跗阳穴[fū yáng][BL59]:主治头痛,头重如石,头痛目眩,面神经麻痹,三叉神经痛,急性腰扭伤,腰骶痛,腰骶髋股后外侧痛...
昆仑穴[kūn lún][BL60]:主治后头痛,项强,项背强痛,肩背拘急,神经性头痛,头痛目眩,眩晕,目赤肿痛,鼻塞鼻衄,鼻出...
仆参穴[pú cān][BL61]:主治眉棱骨痛,鼻衄,鼻出血,耳聋耳鸣,口眼㖞斜,心悸,腋下肿,肢节痛,腰背痛,腰痛不举,手...
申脉穴[shēn mài][BL62]:主治偏正头痛,目赤肿痛,眼睑下垂,眩晕,晕厥,内耳性眩晕,失眠,嗜卧,精神分裂症,脑血管...
金门穴[jīn mén][BL63]:主治头痛,头风,眩晕,尸厥,癫痫,惊风,小儿惊风,小儿抽搐,牙痛,耳鸣耳聋,项强,肩背痛...
京骨穴[jīng gǔ][BL64]:主治头痛眩晕,脑膜炎,脑溢血,目赤目翳,鼻塞鼻衄,项强,背寒,脊强,腰尻疼痛,腰痛,腰腿痛...
束骨穴[shù gǔ][BL65]:主治神经性头痛,头晕,眩晕,癫痫,癫狂,惊痫,精神病,目眩,目赤痛,耳聋,眼结膜炎,泪管狭...
足通谷穴[zú tōng gǔ][BL66]:主治头痛,项痛,项强,颈项强痛,颈椎病,腰膝酸痛,慢性胃炎,功能性子宫出血,眩晕,目...
至阴穴[zhì yīn][BL67]:主治胎位不正,难产,滞产,死胎,胎盘滞留,胎衣不下,胞衣不下,头痛,神经性头痛,脑溢血,脑...
足少阴肾经[KI]:
Kidney meridian of foot-shaoyin (27 points ×2):

涌泉穴[yǒng quán][KI1]:主治肺系病证,肺痨,二便不利,泄泻,便秘,休克,昏厥,尸厥,癫证,癫狂,癫痫,癔症,小儿...
然谷穴[rán gǔ][KI2]:主治膀胱炎,月经不调,带下,白带,痛经,血崩,阴挺,阴痒,不孕症,遗精,精液缺乏,阳痿...
太溪穴[tài xī][KI3]:主治头痛目眩,咽喉肿痛,慢性喉炎,慢性咽炎,口腔炎,牙痛,齿痛龈肿,鼻衄不止,耳聋耳鸣...
大钟穴[dà zhōng][KI4]:主治咽痛,咽喉肿痛,口腔炎,舌本出血,食道狭窄,食噎不下,气喘,支气管哮喘,咳嗽咳血...
水泉穴[shuǐ quán][KI5]:主治月经不调,痛经,闭经,月经过少,功能性子宫出血,子宫内膜炎,子宫脱垂,阴挺,不孕症...
照海穴[zhào hǎi][KI6]:主治咽喉干燥,咽干咽痛,咽喉干痛,咽喉肿痛,嗌干喉闭,慢性咽喉炎,急性扁桃体炎,面目浮肿...
复溜穴[fù liū][KI7]:主治肾炎,腹部胀满,腹膜炎,肠鸣,泄泻,大便脓血,小便不利,睾丸炎,尿道炎,尿路感染,小儿...
交信穴[jiāo xìn][KI8]:主治月经不调,痛经,闭经,崩漏,功能性子宫出血,赤白带下,子宫收缩不全,子宫脱垂,阴挺...
筑宾穴[zhù bīn][KI9]:主治癫痫狂证,精神病,精神分裂症,呕吐涎沫,神经性呕吐,腹痛,肾炎,膀胱炎,睾丸炎,盆腔炎...
阴谷穴[yīn gǔ][KI10]:主治少腹疼痛,肾炎,尿路感染,泌尿感染,尿潴留,小便不利,小便难,疝气偏坠,疝痛,不育,阳...
横骨穴[héng gǔ][KI11]:主治阴部疼痛,少腹疼痛,遗精,阳痿,性功能减退,睾丸炎,睾丸肿痛,疝气偏坠,肠疝痛,小便...
大赫穴[dà hè][KI12]:主治少腹急痛,月经不调,痛经,赤白带下,阴上缩,阴挺,慢性阴道炎,盆腔炎,茎中痛,睾丸炎...
气穴穴[qì xué][KI13]:主治子宫虚寒,月经不调,经闭,经痛,崩漏,带下,不孕症,堕胎腹痛,子宫脱垂,性机能障碍,遗...
四满穴[sì mǎn][KI14]:主治月经不调,痛经,经闭,崩漏,带下,不孕症,漏胎,产后恶露不净,气攻两胁,疝瘕积聚,小腹...
中注穴[zhōng zhù][KI15]:主治腰脊疼痛,腰腹疼痛,腹痛,肠炎,便秘,泄泻,腹泻不止,小便淋沥,大便燥结,月经不调...
肓俞穴[huāng shù][KI16]:主治腹痛,腹胀,胃痉挛,肠鸣切痛,肠炎,肠麻痹,黄疸,呕吐,泄泻,痢疾,习惯性便秘,大...
商曲穴[shāng qǔ][KI17]:主治嗳气,反胃,纳差,食欲不振,胸胁胀痛,腹中积聚,腹胀,腹痛,腹膜炎,水肿,胃炎,胃痉...
石关穴[shí guān][KI18]:主治呕吐,腹痛,胃炎,肠炎,消化道溃疡,食道痉挛,胃痉挛,饮食不化,翻胃吐食,呃逆,多唾...
阴都穴[yīn dū][KI19]:主治腹痛,腹胀,胃痛,胃溃疡,肠鸣,呕吐,腹泻,泄泻,便秘,便难,胸满气逆,胁肋胀痛,胸膜...
腹通谷穴[fù tōng gǔ][KI20]:主治腹痛,腹胀,急慢性胃炎,恶心呕吐,神经性呕吐,饮食不消,消化不良,胃扩张,心痛...
幽门穴[yōu mén][KI21]:主治腹痛,腹胀,少腹胀满,肠胃炎症,慢性胃炎,胃痛,胃溃疡,胃痉挛,胃下垂,胃扩张,幽门...
步廊穴[bù láng][KI22]:主治胸痛,胸胁支满,胸膜炎,肋间神经痛,支气管炎,咳嗽,气喘,哮喘,喘息气短,胃炎,咳逆...
神封穴[shén fēng][KI23]:主治咳嗽气短,哮喘,气喘,肺炎,支气管炎,胸膜炎,肋软骨炎,肋间神经痛,胸胁支满,胸满...
灵墟穴[líng xū][KI24]:主治咳嗽,气喘,哮喘,咳逆喘息,痰多,支气管炎,胸闷,胸膜炎,胸胁胀痛,肋间神经痛,呕吐...
神藏穴[shén cáng][KI25]:主治感冒,咳嗽,气喘,胸痛,胸闷,肋间神经痛,膈肌痉挛,胃炎,胸膜炎,支气管炎,支气管...
彧中穴[yù zhōng][KI26]:主治咳嗽,气喘,支气管炎,支气管哮喘,唾血,痰涎壅盛,胸膜炎,胸痛,胸胁胀满,肋间神经...
俞府穴[shū fǔ][KI27]:主治咳嗽,气喘,支气管炎,哮喘,痰多,胸膜炎,胸痛,胸满,呼吸困难,肋间神经痛,呃逆,神经...
手厥阴心包经[PC]:
Pericardium meridian of hand-jueyin (9 points ×2):

天池穴[tiān chí][PC1]:主治心烦,胸满,胸闷,心绞痛,心内膜炎,心脏外膜炎,咳嗽,痰多,气喘,胁肋胀痛,肋间神...
天泉穴[tiān quán][PC2]:主治心肺病证,心绞痛,心动过速,心内膜炎,心悸,支气管炎,咳嗽,咳逆,肋间神经痛,膈肌...
曲泽穴[qǔ zé][PC3]:主治急性胃肠炎,逆气,胃痛,呕吐,呕血,泄泻,霍乱,心痛,心悸,心绞痛,风性心脏病,心肌炎...
郄门穴[xì mén][PC4]:主治心绞痛,风湿性心脏病,心肌炎,心律失常,心悸,心动过速,胸痛,胸胁痛,胸膜炎,膈肌痉...
间使穴[jiān shǐ][PC5]:主治风湿性心脏病,心绞痛,心肌炎,心脏内外膜炎,胸痛,心悸,惊悸,癫痫,癫狂,癔病,精神...
内关穴[nèi guān][PC6]:主治心痛,心绞痛,风湿性心脏病,心包膜炎,心肌炎,心内外膜炎,心动过速,心动过缓,心律不...
大陵穴[dà líng][PC7]:主治心痛,心悸,心烦,心肌炎,心内外膜炎,心动过速,胃痛,胃炎,胃出血,呕吐,吐血,肠痈...
劳宫穴[láo gōng][PC8]:主治心绞痛,心痛,心悸,胸痛,胸胁支满,失眠,神经衰弱,精神病,癔病,癫狂,痫症,善怒...
中冲穴[zhōng chōng][PC9]:主治昏厥、热病、心烦闷、心痛、中风昏迷、舌强肿痛、中暑、小儿夜啼、咽喉肿痛、头痛如破...
手少阳三焦经[SJ]:
Triple energizer meridian of hand-shaoyang (23 points ×2):

关冲穴[guān chōng][SJ1]:主治头面部疾病,咽喉肿痛,血管性头痛,头眩,耳鸣耳聋,口干,口苦,舌卷,舌缓不语,颔痛...
液门穴[yè mén][SJ2]:主治外感热病,头面五官疾患,头痛,目赤,急性结膜炎,角膜白斑,耳鸣,耳聋,耳痛,喉痹,咽喉...
中渚穴[zhōng zhǔ][SJ3]:主治头痛头晕,目眩,目赤,目痛,角膜白斑,中耳炎,耳鸣,神经性耳聋,聋哑症,喉痹,喉头炎...
阳池穴[yáng chí][SJ4]:主治流行性感冒,头痛,项强,目赤肿痛,耳聋,口干,扁桃体炎,喉痹瘰疬,胁肋痛,颈肩部...
外关穴[wài guān][SJ5]:主治头痛,偏头痛,颊痛,颞颌关节功能紊乱,三叉神经痛,口眼斜,腮腺炎,目赤肿痛,耳鸣,耳...
支沟穴[zhī gōu][SJ6]:主治头痛,耳鸣,耳聋,中耳炎,目赤肿痛,暴喑,暴痦,口噤,急性舌骨肌麻痹,咽肿,风热面赤...
会宗穴[huì zōng][SJ7]:主治耳聋,耳鸣,癫痫,气滞喘满,臂痛,上肢肌肤痛。现代多用于治疗神经性头痛,腮腺炎,前臂...
三阳络穴[sān yáng luò][SJ8]:主治头痛,眼病,暴瘖,失语,卒聋,龋齿牙痛,肘臂疼痛,挫闪腰痛,手臂痛不能上举,恶...
四渎穴[sì dú][SJ9]:主治偏头痛,耳鸣,暴聋,暴喑,牙痛,咽喉痛,喉头炎,腮腺炎,臂痛,肘关节炎,上肢麻痹瘫痪,神...
天井穴[tiān jǐng][SJ10]:主治偏头痛,目赤,眼睑炎,外眼角红肿,耳聋,喉痹,咽喉疼痛,扁桃腺炎,颊肿,颈淋巴结核...
清冷渊穴[qīng lěng yuān][SJ11]:主治头晕头痛,项强,目痛目赤目黄,肩臂疼痛不举,肘痛不能屈伸,肘关节及周围软组织...
消泺穴[xiāo luò][SJ12]:主治寒热,头痛头晕,齿痛,头晕,颈项强痛,肩背拘急,臂痛背肿,肩周炎,上肢麻痹,臂痛,齿...
臑会穴[nào huì][SJ13]:主治瘿气瘰疬,肩胛肿痛,肩臂痛,肩周炎,肘臂屈伸困难,上肢神经麻痹,腋下痛,癫疾,目疾。
肩髎穴[jiān liáo][SJ14]:主治肩胛肌痉挛或麻痹,肩重不举,肩周炎,肩臂痛,脑血管后遗症,中风偏瘫,上肢麻痹或瘫痪...
天髎穴[tiān liáo][SJ15]:主治颈椎病,颈项强痛,落枕,缺盆中痛,肩背部疼痛,肩周炎,肩臂痛,冈上肌腱炎,发热恶寒...
天牖穴[tiān yǒu][SJ16]:主治头痛,头晕,面肿,目昏,目痛,视神经炎,视神经萎缩,鼻塞,鼻衄,耳鸣,耳聋,暴聋...
翳风穴[yì fēng][SJ17]:主治面瘫,口眼歪斜,口噤不开,笑肌麻痹,面神经麻痹,下颌关节炎及脱臼,牙关紧闭,牙床急痛...
瘈脉穴[chì mài][SJ18]:主治头风,血管性头痛,耳痛,耳聋,耳鸣,目睛不明,视物不清,急性结膜炎,小儿惊痫,惊恐...
颅息穴[lú xī][SJ19]:主治头痛,偏头痛,耳鸣,耳聋,耳痛,耳肿流脓,中耳炎,目视不明,视网膜炎,视网膜出血,小...
角孙穴[jiǎo sūn][SJ20]:主治耳部红肿,耳肿痛,颊肿,腮腺炎,视神经炎,视网膜出血,眼疾目痛,目赤肿痛,目翳,齿痛...
耳门穴[ěr mén][SJ21]:主治耳鸣,耳聋,聋哑,聤耳,中耳炎,耳疮流脓,牙痛,颌肿,下颌关节炎,口周肌肉痉挛,面神...
耳和髎穴[ěr hé liáo][SJ22]:主治头重,头痛,耳鸣,耳炎鼻炎,鼻准肿痛,流涕,口喎,牙关拘急,齿痛,颈颌肿痛,颊肿...
丝竹空穴[sī zhú kōng][SJ23]:主治偏正头痛,眩晕,目眩,目赤肿痛,眼结膜炎,电光性眼炎,视神经萎缩,角膜白斑,目...
足少阳胆经[GB]:
Gallbladder meridian of foot-shaoyang (44 points ×2):

瞳子髎穴[tóng zǐ liáo][GB1]:主治目赤痛痒,目赤肿痛,目痛,目翳,目生云翳,目泪出,迎风流泪,多眵,青盲雀目,夜盲...
听会穴[tīng huì][GB2]:主治耳鸣,耳聋,突发性耳聋,聤耳,耳底痛,外耳道炎,外耳道疖,中耳炎,眩晕,聋哑,口噤,音...
上关穴[shàng guān][GB3]:主治头痛,偏头痛,眩晕,耳鸣,耳聋,耳痛,聤耳,中耳炎,目眩,青盲,口噤,牙关不开,口眼...
颔厌穴[hàn yàn][GB4]:主治头痛,偏头痛,血管性头痛,眩晕,目眩,目外眦痛,三叉神经痛,结膜炎,神经性耳聋,耳鸣耳...
悬颅穴[xuán lú][GB5]:主治偏正头痛,面肿,面痛,三叉神经痛,目外眦痛,目赤肿痛,结膜炎,角膜炎,目眩,牙痛,齿痛...
悬厘穴[xuán lí][GB6]:主治偏正头痛,目赤肿痛,结膜炎,目外眦痛,面痛,三叉神经痛,耳鸣耳聋,鼻炎,牙痛,齿痛,心...
曲鬓穴[qǔ bìn][GB7]:主治偏正头痛,头痛连齿,颔颊肿痛,三叉神经痛,颞肌痉挛,面神经麻痹,口眼斜,目赤肿痛,视网...
率谷穴[shuài gǔ][GB8]:主治偏正头痛,三叉神经痛,顶骨结节部疼痛,面神经麻痹,眩晕,耳鸣,耳聋,胃炎,呕吐,惊痫...
天冲穴[tiān chōng][GB9]:主治头痛,项强,惊恐,惊悸,善惊,癫疾,癫痫,牙龈炎,齿龈肿痛,耳鸣,耳聋,甲状腺肿大...
浮白穴[fú bái][GB10]:主治头痛,颈项强痛,颈项痛肿,耳鸣,耳聋,眼目疼痛,牙痛,齿痛,喉痹瘰疬瘿气,甲状腺肿...
头窍阴穴[tóu qiào yīn][GB11]:主治头痛,头项痛,脑膜炎,脑血管病,眩晕,耳源性眩晕,颈项强痛,胸痛,胸胁痛,支气...
完骨穴[wán gǔ][GB12]:主治头痛,紧张性头痛,枕小神经痛,缺血性中风,椎动脉型颈椎病,颈椎劳损,颈项强痛,落枕,失...
本神穴[běn shén][GB13]:主治头痛,神经性头痛,颈项强痛,颈项强急,眩晕,目眩,目赤肿痛,眶上神经痛,胸胁痛,胸胁...
阳白穴[yáng bái][GB14]:主治眼科疾病,目赤肿痛,眼睛疲劳,迎风流泪,瞳子痒痛,目眵,近视,夜盲症,雀目,目眩,目...
头临泣穴[tóu lín qì][GB15]:主治头痛,目眩,目外眦痛,目赤肿痛,流泪,内障雀目,目翳,屈光不正,急慢性结膜炎,角...
目窗穴[mù chuāng][GB16]:主治头痛,神经性头痛,眩晕,头晕,目眩,目赤肿痛,青盲内障,目翳,结膜炎,远视,近视,视...
正营穴[zhèng yíng][GB17]:主治头痛,神经性头痛,偏头痛,头项偏痛,头晕,眩晕,目眩瞑,视神经萎缩,唇吻强急,牙齿...
承灵穴[chéng líng][GB18]:主治头痛,项强,目痛,眩晕,鼻炎,鼻塞,鼻出血,鼻渊,鼻衄,鼻多清涕,耳鸣,感冒,支气...
脑空穴[nǎo kōng][GB19]:主治癔病,癫痫,癫狂,精神病,惊悸,热病,感冒,哮喘,头痛,眩晕,目痛,目眩,目赤肿痛...
风池穴[fēng chí][GB20]:主治头痛发热,神经性头痛,流行性乙型脑炎,头晕,眩晕,头重脚轻,颈项强痛,颈部酸痛,落枕...
肩井穴[jiān jǐng][GB21]:主治肩背痹痛,肩背疼痛,上肢不遂,手臂不举,落枕,颈项肌痉挛,颈项强痛,头项强痛,头痛...
渊腋穴[yuān yè][GB22]:主治恶寒,发热,口苦,咳嗽,胸满,胁痛,胸肌痉挛,胸膜炎,肋软骨炎,肋间神经痛,上肢痹痛...
辄筋穴[zhé jīn][GB23]:主治胸满,胸中暴满,气喘,支气管哮喘,喘不得息,腹部膨胀,呕吐宿食,吞酸,胁痛,胁肋疼痛...
日月穴[rì yuè][GB24]:主治胁肋疼痛,胀满,胸闷,肋间神经痛,胁肋痛,胃脘痛,胃痛,腹胀,膈肌痉挛,呕吐呃逆...
京门穴[jīng mén][GB25]:主治腹胀,腹痛,小腹痛,少腹急痛,肠疝痛,肠炎,肠鸣,泄泻,洞泄下痢,呕吐,胁痛,腰痛...
带脉穴[dài mài][GB26]:主治经闭,闭经,月经不调,痛经,经痛,赤白带下,功能性子宫出血,腹痛,小腹痛,妇人少腹...
五枢穴[wǔ shū][GB27]:主治阴挺,子宫脱垂,妇人带下,赤白带下,月经不调,阴道炎,疝气,疝痛,男子寒疝,腹胀腹痛...
维道穴[wéi dào][GB28]:主治赤白带下,月经不调,子宫脱垂,阴挺,子宫内膜炎,附件炎,盆腔炎,腹痛,小腹痛,少腹痛...
居髎穴[jū liáo][GB29]:主治腰胯疼痛,腰腿痹痛,腰腿痹症,下肢痿痹,足痿,坐骨神经痛,下肢瘫痪,脚腿诸疾,髋关...
环跳穴[huán tiào][GB30]:治疗 坐骨神经痛,下肢麻痹,下肢痿痹,下肢不遂,半身不遂,脑血管病后遗症,腰腿痛,腰腿痹...
风市穴[fēng shì][GB31]:主治中风半身不遂,下肢痿痹,麻木不仁,下肢瘫痪,下肢风痹,腰病,腰尻重痛,腰腿痛,坐骨神...
中渎穴[zhōng dú][GB32]:主治下肢痿痹麻木,筋痹不仁,半身不遂,腰胯疼痛,腰膝酸痛,坐骨神经痛,膝关节炎,腓肠肌痉...
膝阳关穴[xī yáng guān][GB33]:主治膝膑肿痛挛急,膝腘肿痛挛急,腘筋挛急,小腿麻木,膝关节炎,膝胫疼痛,屈伸不利...
阳陵泉穴[yáng líng quán][GB34]:主治半身不遂,下肢瘫痪,下肢疼痛,下肢痿痹,下肢麻木,筋挛,筋软,筋痛,头痛腰痛...
阳交穴[yáng jiāo][GB35]:主治胸胁胀满疼痛,胸膜炎,肋间神经痛,胆囊炎,咽喉炎,喉痹,面肿,惊狂,惊厥,癫疾,癫...
外丘穴[wài qiū][GB36]:主治颈项强痛,头项痛,胸胁痛,胸胁支满,胸膜炎,疯犬伤毒不出,下肢麻痹,下肢痿痹,腿痛...
光明穴[guāng míng][GB37]:主治偏头痛,精神病,眼目痛痒,睑缘炎,屈光不正,目视不明,雀目,夜盲,青盲,近视,视神...
阳辅穴[yáng fǔ][GB38]:主治偏头痛,目外眦痛,缺盆中痛,腋下肿痛,瘰疬,颈淋巴结核,颈淋巴结炎,扁桃体炎,咽喉肿...
悬钟穴[xuán zhōng][GB39]:主治偏头痛,血管性头痛,颈项强痛,颈椎病,落枕,胸腹胀满,胸胁胀痛,胁肋疼痛,肋间神...
丘墟穴[qiū xū][GB40]:主治胸胁满痛,颈项强痛,腋下肿,腋下淋巴结炎,胸胁胀痛,胸膜炎,肋间神经痛,坐骨神经痛...
足临泣穴[zú lín qì][GB41]:主治胆经头痛,偏头痛,目外眦痛,眩晕,目眩,眼疾,目涩,目赤肿痛,结膜炎,泪囊炎,颔...
地五会穴[dì wǔ huì][GB42]:主治头痛,偏头痛,目赤肿痛,结膜炎,神经性耳聋,耳鸣,乳腺炎,乳肿,乳痈,乳胀,胸满...
侠溪穴[xiá xī][GB43]:主治头痛目眩,偏头痛,眩晕,惊悸,耳鸣,耳聋,目外眦赤痛,外眦红肿,目痛,目赤肿痛,迎风...
足窍阴穴[zú qiào yīn][GB44]:主治神经性头痛,偏头痛,眩晕,目眩,目痛,目赤肿痛,结膜炎,耳聋,耳鸣,咽喉肿痛...
足厥阴肝经[LR]:
Liver meridian of foot-queyin (14 points ×2):

大敦穴[dà dūn][LR1]:主治疝气,遗尿,尿血,小便不利,小便失禁,淋疾,五淋,癃闭,膀胱炎,前列腺炎,疝气,肠疝痛...
行间穴[xíng jiān][LR2]:主治肝脏疾病,腹气上逆,少腹肿,腹膜炎,胃脘胀痛,呃逆腹胀,呃逆,呕吐,洞泻,便秘,消化...
太冲穴[tài chōng][LR3]:主治头痛头晕,眩晕,疝气,狐疝,月经不调,痛经,闭经,带下,崩漏,功能性子宫出血,子宫收...
中封穴[zhōng fēng][LR4]:主治疝气偏坠,腹痛,阳痿阴痛,阴茎痛,遗精白浊,小便不利,小便淋沥,尿闭,癃闭,五淋...
蠡沟穴[lí gōu][LR5]:主治性功能亢进,强阳不倒,睾丸肿痛,睾丸卒痛,遗精,月经不调,崩漏,功能性子宫出血,赤白带...
中都穴[zhōng dū][LR6]:主治消化系统疾病,腹胀腹痛,少腹满痛,少腹痛,肠炎,痢疾泄泻,泻痢,肠澼,生殖系统疾病...
膝关穴[xī guān][LR7]:主治下肢疼痛,腰腿不便,膝股肿痛,膝痛,鹤膝风,膝膑肿痛,寒湿走注,历节风痛,下肢痿痹,髌...
曲泉穴[qǔ quán][LR8]:主治月经不调,痛经,带下,经闭,血瘕,子宫收缩不全,子宫脱垂,阴挺,外阴疼痛,阴痛阴痒,阴...
阴包穴[yīn bāo][LR9]:主治月经不调,痛经,盆腔炎,腹痛,少腹疼痛,小便不利,遗尿,尿失禁,尿闭,腰骶神经痛,腰骶...
足五里穴[zú wǔ lǐ][LR10]:主治少腹胀痛,小便不利,尿潴留,癃闭,遗尿,肠风下血,阴挺,阴部湿痒,带下,睾丸肿痛...
阴廉穴[yīn lián][LR11]:主治月经不调,赤白带下,妇人无子,外阴搔痒,阴肿,疝痛,气攻两胁,少腹疼痛,腰腿痛,腿股...
急脉穴[jí mài][LR12]:主治疝气偏坠,睾丸炎,睾丸痛,鞘膜积液,少腹疼痛,月经不调,阴挺,子宫下垂,子宫脱垂,阴部...
章门穴[zhāng mén][LR13]:主治消化不良,腹痛,腹胀,肠鸣,肠炎泄泻,久痢不止,大便秘结,口干,食噎,膈肌痉挛,呕...
期门穴[qī mén][LR14]:主治胸胁胀痛,胸胁支满,肋间神经痛,胸膜炎,胸中热,喘咳,胁下积聚,积聚痞块,乳痈,心肌炎...
督脉[GV]:
Governor vessel (28 points):

长强穴[cháng qiáng][GV1]:主治遗精,阳痿,遗尿,淋证,癃淋,癃闭,大小便难,小便黄闭,前列腺炎,女阴瘙痒,阴部湿...
腰俞穴[yāo shù][GV2]:主治腰脊强痛,腰骶神经痛,下肢痿痹,足清冷麻木,腹痛,腹泻,泄泻,痢疾,过敏性结肠炎,便秘...
腰阳关穴[yāo yáng guān][GV3]:主治腰骶疼痛,腰骶神经痛,脊髓炎,坐骨神经痛,下肢麻痹,下肢痿痹,膝肿不可屈伸,月...
命门穴[mìng mén][GV4]:主治腰脊神经痛,腰脊强痛,脊柱炎,急性腰扭伤,虚损腰痛,肾炎,肾盂肾炎,肾功能低下,小便...
悬枢穴[xuán shū][GV5]:主治腰痛,腰脊强痛,腰肌筋膜炎,腰背神经痉挛,不得俯仰,腹胀,肠鸣,腹痛,脾胃虚弱,胃痛...
脊中穴[jǐ zhōng][GV6]:主治风湿痛,腰腿疼痛,腰脊强痛,增生性脊椎炎,不得俯仰,黄疸,肝炎,呕吐,反胃,吐血,腹...
中枢穴[zhōng shū][GV7]:主治胃痛,胃脘痛,呕吐,腹胀满,食欲不振,胃肠痉挛,胃炎,肝炎,胆囊炎,黄疸,腰背疼痛...
筋缩穴[jīn suō][GV8]:主治胃痛,胃痉挛,胃炎,脊背强急,腰背疼痛,腰背神经痛,强直性痉挛,肋间神经痛,心痛,眩晕...
至阳穴[zhì yáng][GV9]:主治咳嗽,气喘,支气管炎,胸膜炎,胸胁胀痛,肋间神经痛,膈肌痉挛,胃痉挛,胃下垂,胃寒不...
灵台穴[líng tái][GV10]:主治咳嗽,气喘,支气管炎,支气管哮喘,气喘不得卧,肺炎,肺结核,胸胁胀满,胃痛,胆道蛔虫...
神道穴[shén dào][GV11]:主治晕眩,颈部酸楚,肩部酸楚,项强背痛,肩背痛,腰脊强痛,脊背强痛,增生性脊椎炎,肋间神...
身柱穴[shēn zhù][GV12]:主治身热头痛,感冒,咳嗽,气喘,喘息,百日咳,支气管炎,支气管哮喘,肺炎,肺结核,胸中热...
陶道穴[táo dào][GV13]:主治头痛,头项强痛,颈椎病,颈肩部肌肉痉挛,项背强痛,脊背酸痛,脊项强急,脊强汗不出,热...
大椎穴[dà zhuī][GV14]:主治热病,疟疾,恶寒发热,感冒,咳嗽,气喘,喘逆,胸背疼痛,肺胀胁满,支气管炎及哮喘,肺...
哑门穴[yǎ mén][GV15]:主治舌缓不语,舌强不语,音哑,暴瘖,失语,言语涩滞,聋哑,舌骨肌麻痹,重舌,咽喉肿痛,衄血...
风府穴[fēng fǔ][GV16]:主治头痛,神经性头痛,颈项强痛,颈项强急,颈项部神经、肌肉疼痛,背痛,目痛,目眩,眩晕...
脑户穴[nǎo hù][GV17]:主治风眩头痛,头重项强,颈项强痛,眩晕,头晕,失眠,面赤目黄,面痛,面肿,三叉神经痛,面神...
强间穴[qiáng jiān][GV18]:主治头痛,神经性头痛,血管性头痛,脑膜炎,目眩,耳源性眩晕,口歪,呕吐涎沫,颈项强痛...
后顶穴[hòu dǐng][GV19]:主治头痛,神经性头痛,偏头痛,头顶痛,颅上痛,头项强急,颈项强痛,项直颈痛,颈项肌肉痉挛...
百会穴[bǎi huì][GV20]:主治头痛,神经性头痛,颠顶痛,头风,头重脚轻,头胀,美尼尔综合症,眩晕,目眩,目不能视...
前顶穴[qián dǐng][GV21]:主治癫痫,头痛,头顶痛,颠顶痛,顶中痛,头风,头晕,眩晕,目眩,面赤肿,颜面浮肿,目痛...
囟会穴[xìn huì][GV22]:主治头痛,神经性头痛,头皮肿痛,高血压,头晕目眩,面赤暴肿,面赤肿痛,颜青,鼻炎,萎缩性...
上星穴[shàng xīng][GV23]:主治头痛,头风虚肿,前额神经痛,脑疲劳,头屑多,三叉神经痛,眩晕,目眩,目赤肿痛,结膜...
神庭穴[shén tíng][GV24]:主治头痛,耳源性眩晕,头晕目眩,目赤肿痛,急性结膜炎,泪囊炎,迎风流泪,目翳,雀目,鼻炎...
素髎穴[sù liáo][GV25]:主治鼻疾,鼻塞,鼻渊,鼻鼽,鼻衄,鼻出血,鼻流清涕,鼻息肉,鼻痔,鼻疮,酒渣鼻,鼻口僻...
水沟穴[shuǐ gōu][GV26]:主治中风昏迷,休克,人事不醒,晕厥,昏迷,虚脱,窒息,急救,止痛,晕车,晕船,癫狂痫,癔...
兑端穴[duì duān][GV27]:主治昏迷,晕厥,癫狂痫,癔病,遗尿,消渴嗜饮,糖尿病,目翳,黄疸,小便黄,面神经麻痹,口...
龈交穴[yín jiāo][GV28]:主治齿龈肿痛,齿龈炎,牙疳,口臭,口舌糜烂,齿痛,齿衄,鼻衄,鼻渊,鼻窒,鼻息肉,鼻痔...
任脉[CV]:
Conception vessel (24 points):

会阴穴[huì yīn][CV1]:主治小便不利,尿道炎,遗尿,遗精,阳痿,前列腺炎,月经不调,带下,闭经,阴道炎,阴痛,阴门...
曲骨穴[qǔ gǔ][CV2]:主治月经不调,赤白带下,痛经,小腹疼痛,少腹胀满,疝气,小便不利,小便淋沥,遗尿,癃闭,尿闭...
中极穴[zhōng jí][CV3]:主治生殖器疾病,泌尿疾病,遗尿,尿频,尿急,尿失禁,遗溺不禁,小便不利,尿闭,癃闭,尿潴留...
关元穴[guān yuán][CV4]:主治腹痛,少腹疼痛,小腹胀满,脐腹绞痛,癥瘕臌胀,肠炎,肠粘连,霍乱吐泻,泄泻,痢疾,细...
石门穴[shí mén][CV5]:主治腹胀坚痛,小腹绞痛,绕脐疼痛,胃下垂,呕吐血,消化不良,食谷不化,阑尾炎,慢性肠炎,泄...
气海穴[qì hǎi][CV6]:主治气虚,虚脱,厥逆,中风脱症,虚劳羸瘦,脏器虚惫,脏气衰惫,五脏气虚,真气不足,乏力,四肢...
阴交穴[yīn jiāo][CV7]:主治腹痛,脐周疼痛,绕脐冷痛,少腹胀满,腹满水肿,疝气,奔豚,阴痒,阴汗湿痒,小便不利,不...
神阙穴[shén què][CV8]:主治脾胃疾患及急救,急慢性肠炎,细菌性痢疾,泄痢,泄泻,久泻,肠癖下血,胃炎,肠炎,肠粘连...
水分穴[shuǐ fēn][CV9]:主治浮肿水肿,腹水(腹积水),腹痛,腹胀,蛊胀,腹坚肿如鼓,绕脐痛冲心,肠炎,胃炎,肠鸣...
下脘穴[xià wǎn][CV10]:主治急慢性胃炎,胃溃疡,胃痉挛,胃下垂,胃扩张,胃炎,胃痛,脘痛,胃脘疼痛,腹痛,腹胀...
建里穴[jiàn lǐ][CV11]:主治胃痛,胃脘疼痛,急慢性胃炎,胃神经官能症,胃扩张,胃下垂,胃溃疡,腹膜炎,腹痛肠鸣,腹直...
中脘穴[zhōng wǎn][CV12]:主治腹痛,腹胀,胃脘痛,胃痛,急慢性胃炎,胃溃疡,胃扩张,胃痉挛,胃下垂,呕吐,呃逆...
上脘穴[shàng wǎn][CV13]:主治胃痛,胃脘痛,腹胀腹痛,反胃,呕吐,呃逆,吞酸,食不化,纳呆,急慢性胃炎,胃扩张...
巨阙穴[jù què][CV14]:主治心胸痛,胸闷短气,胸膜炎,支气管炎,咳嗽,咳逆上气,心痛,心绞痛,心烦,惊悸,癔病,尸...
鸠尾穴[jiū wěi][CV15]:主治心胸痛,胸中满痛,胸满咳逆,胸闷咳嗽,咳嗽气喘,肺心病,气管炎,支气管炎,哮喘,胃痛...
中庭穴[zhōng tíng][CV16]:主治胸胁胀满,胸肋支满,心痛,心绞痛,急慢性胃炎,呕吐反胃,呃逆,噎膈,饮食不下,小儿...
膻中穴[dàn zhōng][CV17]:主治胸痹,胸痛,心痛,心绞痛,心胸痛,胸闷塞,心悸,心烦,心律不齐,胸膜炎,肺痈,肋间...
玉堂穴[yù táng][CV18]:主治胸肺疾患,胸痛,胸膺疼痛,胸膜炎,胸满,胸闷喘息,肺气肿,支气管炎,心绞痛,乳痛,肋间...
紫宫穴[zǐ gōng][CV19]:主治胸肺疾患,支气管炎及哮喘,支气管扩张,烦心咳嗽,气喘,胸胁支满,胸闷,胸痛,胸膺疼痛...
华盖穴[huá gài][CV20]:主治胸肺及咽喉疾患,咳嗽,气喘,胸痛,胸胁痛,胁肋痛,肋间神经痛,胸胁满痛,胸胁胀痛,胸膜...
璇玑穴[xuán jī][CV21]:主治胸肺及咽喉疾患,胸痛,胸胁支满,胸膜炎,气管炎,支气管炎,哮喘,咳嗽,咳逆上气,喘息...
天突穴[tiān tū][CV22]:主治胸肺及颈部疾患,支气管炎,支气管哮喘,气喘,咳嗽,胸中气逆,心痛,肺痈,咯血,咳吐脓血...
廉泉穴[lián quán][CV23]:主治口舌及咽喉疾患,舌下肿痛,舌根急缩,舌根部肌肉萎缩,舌肌麻痹,舌纵涎出,舌缓流涎,舌...
承浆穴[chéng jiāng][CV24]:主治面部口唇疾患,面瘫,口眼歪斜,中风口㖞,口噤不开,唇紧,面肿,三叉神经痛,齿痛,齿...
阴跷脉阴蹻脉)[Yin heel vessel, Yinqiao vessel]
阳跷脉阳蹻脉)[Yang heel vessel, Yangqiao vessel]

阴维脉[Yinwei Meridian]
阳维脉[Yangwei Meridian]

冲脉[Chong Channel](太冲脉中脉

带脉[Belt Channel, Belt Vessel]

经外奇穴[EX]:
Extra-points:
头颈部 Head and Neck [EX-HN]
四神聪穴[sì shén cōng](EX-HN1):主治头痛,神经性头痛,目眩,眩晕,失眠,健忘,多梦,偏瘫,脑积水,大脑发育不全,脑...
当阳穴[dāng yáng](EX-HN2):主治偏正头痛,神经性头痛,感冒,眩晕,目赤肿痛,风眩眼痛及其他眼疾,鼻炎,鼻塞,卒不识...
印堂穴[yìn táng](EX-HN3):主治头痛,前头痛,头晕,眩晕,目眩,不寐,失眠,健忘,感冒,眼部疾病,目痛,目赤肿痛,结...
鱼腰穴[yú yāo](EX-HN4):主治目赤肿痛,急性结膜炎,目翳,近视,眉棱骨痛,眶上神经痛,眼睑下垂,眼睑瞤动,口眼㖞斜...
太阳穴[tài yáng](EX-HN5):主治头痛,偏头痛,感冒,眩晕,面瘫,面痛,三叉神经痛,面神经麻痹,目疾,眼睛疲劳,目赤肿...
耳尖穴[ěr jiān](EX-HN6):主治目赤肿痛,急性结膜炎,目翳,急性结膜炎,角膜炎,沙眼,麦粒肿,咽喉肿痛,偏正头痛,颜面...
球后穴[qiú hòu](EX-HN7):主治目疾,视神经炎,视神经萎缩,视网膜色素变性,青光眼,目翳,早期白内障,玻璃体混浊,近...
上迎香穴[shàng yíng xiāng](EX-HN8):主治鼻炎,过敏性鼻炎,肥大性鼻炎,萎缩性鼻炎,鼻渊,鼻部疮疖,鼻窦炎,鼻旁窦炎...
内迎香穴[nèi yíng xiāng](EX-HN9):主治晕厥,目赤肿痛,急性结膜炎,中暑,鼻炎,鼻痒,鼻塞,鼻渊,咽喉肿痛,喉痹,头...
聚泉穴[jù quán](EX-HN10):主治舌肌麻痹,吐舌,中风舌强不语,舌缓,味觉减退,支气管哮喘,咳嗽,久嗽,消渴。
海泉穴[hǎi quán](EX-HN11):主治舌缓不收,重舌肿胀,喉痹,哮喘,高热,热极难言,单乳蛾,呕吐,呃逆,腹泻,腹痛,消...
金津穴[jīn jīn](EX-HN12):主治急性扁挑体炎,口腔溃疡,口疮,口舌生疮,喉咽诸热,咽炎,喉痹,喉蛾痧,舌炎,舌强,舌...
玉液穴[yù yè](EX-HN13):主治急性扁挑体炎,口腔溃疡,口疮,口舌生疮,喉咽诸热,咽炎,喉痹,喉蛾痧,舌炎,舌强,舌...
翳明穴[yì míng](EX-HN14):主治目疾,夜盲,雀目,近视,远视,视物模糊,目翳,早期白内障,视神经萎缩,青光眼,青盲...
颈百劳穴[jǐng bǎi láo](EX-HN15):主治咳嗽,气喘,支气管哮喘,慢性支气管炎,肺结核,咯血,百日咳,顿咳,骨蒸潮热...
外睛明穴[wài jīng míng]:位于眼内眦角外上0.1寸,左右计2穴。主治视神经萎缩。
健明穴[jiàn míng]:主治角膜白斑,白内障,角膜葡萄肿,近视,斜视,视神经萎缩,视神经炎,视网膜炎,视网膜色素变性...
外金津穴[wài jīn jīn]:主治中风不语,流涎,舌面溃疡,舌肌麻痹或痉挛,口腔炎,一切口腔疾病。用芒针向舌根方向斜刺...
外玉液穴[wài yù yè]:主治中风不语,流涎,舌面溃疡,舌肌麻痹或痉挛,口腔炎,一切口腔疾病。用芒针向舌根方向斜刺...
牵正穴[qiān zhèng]:主治面神经麻痹,口喎,舌炎,口腔炎,口疮,下牙痛,腮腺炎。配地仓颊车合谷,主治口喎。
侠承浆穴[xía chéng jīang]:主治三叉神经痛,面肌麻痹,面肌痉挛,下牙痛,面颊浮肿,急性胃痛,齿龈炎。
正光穴[zhèng guāng]:主治眼疾,近视,呃逆。位于眶上缘下方,有二点,当攒竹鱼腰之间,及丝竹空鱼腰之间。
上明穴[shàng míng]:主治各种眼病,屈光不正,青光眼,近视,复视,白内障,迎风流泪,眼底出血,上睑下垂,视神经萎缩...
外明穴[wài míng]:主治屈光不正,角膜白斑,视神经萎缩。配球后光明,治青少年近视;配睛明翳明光明,治视神经萎...
上廉泉穴[shàng lián quán]:主治声音嘶哑,语言不清,音哑,失语,脑血管病引起的语言障碍,舌肌麻痹,舌下神经麻痹,舌...
安眠穴[ān mián]:主治失眠,眩晕,头痛,目疾,耳鸣,高血压,烦躁不安,心悸,神经衰弱,癔病,癫狂,精神病,精神分裂...
新明穴[xīn míng]:主治结合膜炎,角膜炎,角膜溃疡,角膜斑翳,虹膜睫状体炎,白内障,青光眼,玻璃体出血、混浊,中心...
新设穴[xīn shè]:主治颈椎病,颈项强痛,项肌痉挛及扭伤,落枕,后头痛,枕神经痛,肩胛疼痛,支气管炎,咳嗽,气喘,咽...
扁桃体穴[biǎn táo tǐ]:主治急性扁桃体炎,急慢性咽炎,急慢性喉炎,腮腺炎,声音嘶哑。配合谷支沟治疗咽喉肿痛,扁桃...
颈臂穴[jǐng bì]:主治上肢瘫痪,麻木,肩臂风湿痛。直刺0.5-1寸,勿向下深刺,免伤肺尖。一般不灸。
崇骨穴[chóng gǔ]:主治咳嗽,气喘,感冒,百日咳,支气管炎,肺结核,落枕,颈项强痛,癫痫,疟疾,催吐。
唇里穴[chún lǐ]:主治口噤,口臭,面颊肿痛,齿龈炎,口腔炎,黄疸,寒暑瘟疫,肝病。配颊车合谷,治疗牙龈炎...
颊里穴[jía lǐ]:主治黄疸,温疫,口疳,口眼㖞斜,齿龈溃疡,口腔炎,口腔溃疡,牙周炎,牙龈炎,面瘫,面神经麻痹,三叉...
阳维穴[yáng wéi]:主治耳聋,耳鸣,耳流脓,中耳炎,美尼尔综合征,小儿惊痫。 直刺0.1~0.2寸。艾炷灸3~5壮;温灸3~5...
发际穴[fà jì]:主治头晕,眩晕,目眩,头风,偏头痛,急慢性鼻炎,额窦炎,鼻塞,鼻衄,颧骨部疔疮,痤疮,脱发,脂溢性...
山根穴[shān gēn]:主治目赤肿痛,迎风流泪,鼻塞不通。也可作诊察穴使用,若见青筋暴露,则是惊风或内伤的表现。
悬命穴[xuán mìng]:主治神识错乱,神昏谵语,妄言妄语,癫狂,小儿惊痫,卒中恶死。配十宣水沟大椎治小儿惊厥...
上腭穴[shàng è]:主治上牙痛,牙周炎,感冒,热病 ,头痛,鼻炎,马黄黄疸。一般斜刺0.1-0.2寸;或用三棱针点刺出血。
燕口穴[yàn kǒu]:主治癫狂,痫证,精神病,小儿惊风,小儿抽搐,口裂诸肌痉挛,面肌麻痹或痉挛,面神经麻痹,口眼㖞斜...
鱼尾穴[yú wěi]:主治各种目疾,头痛,血管性偏头痛,眩晕,面神经痉挛、麻痹,齿龈炎。配鱼尾攒竹太阳风池合谷...
鼻交穴[bí jiāo]:主治脑溢血,脑震荡,癫痫,角弓反张,口噤,失语,卒风,卒倒,中风昏睡,不省人事,昏厥,嗜睡,精神...
地合穴[dì hé]:主治头面疔疮,面部疖肿,面部诸疔,牙龈炎,牙痛,呕吐,恶心。配鼻穿(上迎香)、插花(?),治疗头面...
洪音穴[hóng yīn]:主治急慢性喉炎,声音嘶哑,喉部刺痒,声带疾患,咳嗽,多痰,癔病性失语 ,舌肿大。配上廉泉合谷...
膺乳穴[yīng rǔ]:在心穴和内眼角间的中央,是与人体乳房相对应的一个面部穴位,可以用以预防和治疗胸闷、乳少等疾病。
下风池穴[xià fēng chí]:风池穴下0.5寸处。主治:后头痛,青光眼,视网膜色素变性。
胸腹部 Chest and Abdomen [EX-CA]
子宫穴[zǐ gōng](EX-CA1):主治妇女不孕,月经不调,痛经,崩漏,功能性子宫出血,子宫下垂,阴挺,附件炎,子宫内膜炎...
三角灸穴[sān jiǎo jiǔ]:主治疝气偏坠,狐疝,睾丸肿痛,两丸蹇塞,妇人不孕,奔豚气绕脐上冲,绕脐痛,少腹痛,冷心痛...
血门穴[xuè mén]:主治妇人腹中血块,慢性盆腔炎,食欲减退,消化不良,胃痛纳呆,急性胃炎,胃痉挛。配中极归来...
胃上穴[wèi shàng]:主治胃下垂,消化不良,腹胀,胃痛,痛经,崩漏,月经不调。配中脘提胃气海,治疗胃下垂。
气门穴[qì mén]:主治崩漏,子宫出血,产后恶露不止,阴挺,妇人不孕,癃闭,尿闭症,淋证,膀胱炎,睾丸炎,少腹疼痛...
利尿穴[lì niào]:主治尿道感染,尿储留,癃闭,淋病,淋沥,血尿,遗尿,肾炎,腹痛,泄泻,痢疾,急性菌痢,肠炎,胃...
脐中四边穴[qí zhōng sì biān]:主治消化不良,胃脘疼痛,腹部疼痛,疝痛,胃扩张,腹中雷鸣,肠鸣,泄泻,急慢性胃肠炎...
维胞穴[wéi bāo]:主治子宫脱垂,异位妊娠,功能性子宫出血,小儿遗尿,尿潴留,肠疝痛,肠功能紊乱,小腹痛。
提托穴[tí tuō]:主治子宫脱垂,肾下垂,腹胀,腹痛,下腹痛,睾丸炎,月经不调,痛经,疝痛。治疗子宫脱垂的经验效穴。
胸通谷穴[xiōng tōng gǔ]:主治心痛,胸胁痛,胸膜炎,肋间神经痛,乳腺炎。配足通谷腹通谷,治疗心痛、胸胁痛。
梅花穴[méi huā]:主治胃脘痛,心窝痛,急慢性胃炎,胃扩张,胃痉挛,胆绞痛,胃酸过多,消化不良,食欲不振,呕吐,胸...
肓募穴[huāng mù]:主治腹中积块疼痛,萎黄病,病后极度衰弱。配痞根治疗腹中痞块;配脾俞胃俞、膏肓俞(膏肓)、...
气中穴[qì zhōng]:主治腹痛肠鸣,妇人血弱气喘。脐下1.5寸,腹中线旁开1.5寸处。直刺1~2寸。艾炷灸3~5壮;艾条灸5~...
长谷穴[cháng gǔ]:主治泄痢,纳呆,消化不良,不嗜食,食不消,四肢乏力,多汗。直刺1-1.5寸。艾炷灸3-5壮;艾条灸5-...
肠遗穴[cháng yí]:主治便秘,月经不调,赤白带下,睾丸炎,卵巢炎。配上巨虚治疗便秘;配三阴交气海肾俞治疗子宫功...
经中穴[jīng zhōng]:主治月经不调,赤白带下,大便不通,腹泻,肠炎,腹膜炎,小便不通,五淋。配下曲骨穴、子宫穴、交...
下曲骨穴[xià qǔ gǔ]:主治附件炎,阴道炎,月经不调,经闭,阴道痉挛,赤白带下,淋病,梅毒,性欲过盛,性神经衰弱。
窈漏穴[yǎo lòu]:主治阴挺,阴疮,阴痒,阴中诸疾。位于女性外生殖器,尿道外口上缘是穴。一般只灸不针。
泉门穴[quán mén]:主治不孕,漏下赤白,月经不调,闭经。一般直刺0.3~0.5寸;可灸。
关寸穴[guān cùn]:主治阳强,阳痿,遗精,早泄,射精不能症,不孕症,不育症,赤白带下,月经不调,痛经,遗尿,膀胱炎...
肋罅穴[lèi xià]:位于乳头向外旁开4寸,约当第四肋间隙处。主治:腹痛,胁肋痛。一般艾炷灸3~5壮;或温灸5~10分钟。
胁堂穴[xié táng]:主治急慢性肝炎,冠心病,肋间神经痛,心绞痛,膈肌痉挛,胸膜炎,黄疸,视物不清,腋淋巴结肿大,乳...
痰喘穴[tán chuǎn]:痰喘,肺气肿,喘息,咳嗽,胸满。气管炎,上呼吸道感染,咳嗽,痰喘,肺炎,肺气肿,肋间神经痛等。
提胃穴[tí wèi]:主治胃下垂,消化不良。中脘穴旁开4寸。一般斜向天枢方向刺3~4寸。
腹肌松穴[fù jī sōng]:主治腹肌紧张。剖腹术及卵巢囊肿摘除术针麻:腹肌松外麻点三阴交。阑尾炎手术针麻 :阑尾...
腋平穴[yè píng]:位于腋前皮肤与躯干平行之主横纹顶端。主治:上肢疼痛。上肢手术针麻:腋平天鼎极泉
身交穴[shēn jiāo]:主治习惯性流产,阴挺,赤白带下,月经不调,痛经,小便不利,遗尿,尿闭,便秘,肠炎,痢疾,腹胀...
乳下穴[rǔ xià]:主治消化不良,腹痛腹满,腹胁疼痛,乳腺增生,乳腺炎,乳肿,少乳,乳汁分泌不足,乳汁分泌过多,小儿...
胞门穴[bāo mén]:主治妇人不孕,漏胎下血,腹痛,难产,月经不调,白带过多,腹中积聚,生理不顺,腰部疼痛,冷感症...
阴囊下横纹穴[yīn náng xià héng wén]:治卒中急风,闷乱欲死方……,若眼反,口噤,腹中切痛者,灸阴囊下第一横理十四壮。
背部 Back [EX-B]
定喘穴[dìng chuǎn](EX-B1):主治支气管炎,支气管哮喘,肺结核,咳嗽,百日咳,肩背痛,肩关节软组织损伤,颈项部扭挫伤...
夹脊穴[jiá jǐ](EX-B2):主治心肺部及上肢病证,腰腹及下肢疾病,与植物神经功能相关的病症,植物神经功能紊乱征,植物神经...
胃脘下俞穴[wèi wǎn xià shù](EX-B3):主治胃炎,胃痛,呕吐,腹痛呕逆,胸胁痛,肋间神经痛,胸膜炎,消渴,糖尿病,咳嗽...
痞根穴[pǐ gēn](EX-B4):主治痞块(肝脾肿大)久不愈,肝炎,腰疼,腰肌劳损,胃痉挛,胃痛,胃炎,胃扩张,肾下垂,肠炎...
下极俞穴[xià jí shù](EX-B5):主治腰痛,腰肌劳损,下肢酸痛,肾炎,肾绞痛,小便不利,遗尿,膀胱寒,膀胱炎,腹痛,腹中...
腰宜穴[yāo yí](EX-B6):主治腰部软组织损伤,腰痛,腰脊疼痛,脊柱肌痉挛,妇人血崩,崩漏。配次髎地机三阴交,或配...
腰眼穴[yāo yǎn](EX-B7):主治虚弱羸瘦,肺结核,痨瘵,虚劳,腰痛,腰肌纤维炎,腰肌劳损,腰部软组织扭挫伤,腹痛,小...
十七椎穴[shí qī zhuī](EX-B8):主治腰痛,腰骶痛,腰腿痛,下肢痿痹,下肢瘫痪,小儿麻痹后遗症,外伤性截瘫,坐骨神经痛...
腰奇穴[yāo qí](EX-B9):主治癫痫,头痛,失眠,便秘,腰痛,腰脊强痛,坐骨神经痛,肾下垂,月经不调,妇科诸疾。
血压点穴[xuè yā diǎn]:主治高血压,低血压,头项强痛,落枕。配曲池百会治高血压;配内关素髎治低血压;配风池...
顶椎穴[dǐng zhuī]:主治糖尿病,消渴,前列腺炎,小便频数,发烧,咳嗽,支气管炎,颈椎病,背胸痛,肩痛。
中喘穴[zhōng chuǎn]:位于背部,第五、六胸椎棘突之间点,旁开各0.3寸处。主治支气管哮喘。一般直刺0.5~1.0寸 。可灸。
气喘穴[qì chuǎn]:位于背部后正中线旁开2寸,与第七胸椎棘突平高处。左右计2穴。主治哮喘、支气管炎、胸膜炎、心悸亢进。
背缝穴[bèi fèng]:位于肩甲骨内则中央,背缝穴是人体自带的祛寒暖风开关,艾灸和拔罐背缝穴可以提升阳气,祛风散寒...
接脊穴[jiē jǐ]:主治消化不良,小儿赤白痢疾,腹痛,腹泻,胃痉挛,慢性肠炎,脱肛,疝气,癫痫,脊背神经痛,腰痛。
浊浴穴[zhuó yù]:主治胆病,口苦无味,食欲不振,惊恐,癔病,胸满无力。配阴都(通关)穴、长谷穴、竹杖穴、中魁穴...
竹杖穴[zhú zhàng]:主治腰痛,便血,吐血,衄血,痔疮,脱肛,阴挺,小便不利,慢性肠炎,肠结核,脊髓疾患。
腰突穴[yāo tū]:经验穴,在患侧腰椎棘突旁1.5至3寸之间压痛点处。治疗腰椎间盘突出症。
代秩边穴[dài zhì biān]:...以股骨大转子尖与髂嵴结节连线为底边作等边三角形,另两边之交点即为代秩边。治坐骨神经痛。
骑竹马穴[qí zhú mǎ]:主治无名肿毒,疖肿,蜂窝织炎,各类脓肿,痈疽发背,毛囊炎,发背脑疽 ,四肢下部痈疽疔疮,肠痈...
上肢部 Upper Extremities [EX-UE]
肘尖穴[zhǒu jiān](EX-UE1):主治瘰疬(淋巴结核),痈疽,疔疮,肠痈,霍乱。配睛明穴、攒竹穴、委中穴、合谷穴,治疗...
二白穴[èr bái](EX-UE2):主治痔疮,痔疮引发的肛门瘙痒、出血,脱肛,肛裂出血,便血,便秘,肠痈,霍乱,前臂痛,胸胁...
中泉穴[zhōng quán](EX-UE3):主治心痛,心胸疼痛,胸胁胀痛,咳嗽,气喘,喘咳,胸闷,胸中气满不得卧,肺胀满膨膨然...
中魁穴[zhōng kuí](EX-UE4):主治食导狭窄,噎膈,呕吐,食欲不振,食欲减退,胃扩张,呃逆,鼻衄,牙痛,齿痛,白癜风。
大骨空穴[dà gǔ kōng](EX-UE5):主治各种眼病,目痛,白内障,目翳,翳膜内障,风眩烂眼,冷泪,鼻出血,鼻衄,急性胃肠...
小骨空穴[xiǎo gǔ kōng](EX-UE6):主治目疾,目赤肿痛,白膜翳障,目翳,风眩,烂眼,耳聋,喉痛,咽喉炎,指痛,掌指关...
腰痛点穴[yāo tòng diǎn](EX-UE7):主治腰腿痛,腰部软组织损伤,椎间盘脱出,强直性脊柱炎,急性腰扭伤,腰肌劳损,坐...
外劳宫穴[wài láo gōng](EX-UE8):主治手臂痛,手背红肿发痛,手指麻木,掌指麻痹,五指不能屈伸,中风手指麻木屈伸不利...
八邪穴[bā xié](EX-UE9):主治局部病症,手背肿痛,手臂红,手指关节疾患,手指麻木,手指关节麻木疼痛,鹅掌风,类风湿...
四缝穴[sì féng](EX-UE10):主治小儿疳积,小儿消化不良,小儿腹泻,肠虫症,蛔虫症,肠蛔虫症,百日咳,咳喘,气喘,咳...
十宣穴[shí xuān](EX-UE11):主治急救,癫痫,癔病,惊厥,癫狂,小儿惊风,小儿惊厥,昏厥,昏迷,晕厥,休克,中暑...
肩前穴[jiān qián]:主治肩臂痛,肩臂内侧痛,肩背痛,肩凝症,肩关节周围炎,上肢关节痛,肩痛不举,臂不能举,上肢瘫...
肩后穴[jiān hòu]:主治肩周炎,上肢瘫痪或麻痹,肩痛不举,肩关节痛不能前举,肩背痛,肩凝症。配肩前肩髃治肩周炎。
臂中穴[bì zhōng]:主治癔病,狂痫哭泣,前臂疼痛,上肢麻痹或痉挛,腓肠肌痉挛,胸胁疼痛,风湿性心脏病,不安腿综合征...
金门穴[jīn mén]:上肢部奇穴(注意区别足太阳膀胱经金门穴)。位于前臂屈侧正中线,腕横纹上3.5寸。主治瘰疬
中指节穴[zhōng zhǐ jiē]:位于手中指背侧,远端指节横纹中点稍前方之凹陷中。主治牙痛。一般艾炷灸5~7壮。
手小指穴[shǒu xiǎo zhǐ]:主治食注,食疰,消渴,小便频数,㿗疝。手小指尖并治黄疸,百日咳;足小趾尖并治难产。
爱民穴[ài mín]:主治上肢瘫痪。伸臂仰掌,于肘横纹联线中点,尺、桡骨之间取之。刺入1至2寸,也可透穴。
心平穴[xīn píng]:位于心经线肘横纹下3寸处。
三商穴[sān shāng]:三商穴为少商、中商、老商三穴。三商穴放血治疗多种疾病,头屑头痒,带状疱疹...
三关穴[sān guān]:位于食指桡侧。清热消食。主治食积、疳疾、吐乳、小儿消化不良。刺法:点刺出血或挤出黄白色透明液体。
鱼肩穴[yú jiān]:鱼际穴下约0.5寸,第一掌骨侧赤白肉际,按全息理论对应于肩部穴处,可找到一针柄大小的条索状物...
下肢部 Lower Extremities [EX-LE]
髋骨穴[kuān gǔ](EX-LE1):主治膝关节痛,中风偏瘫,腿疼痛无力,鹤膝风,下肢痿痹,下肢萎弱无力,下肢瘫痪,膝部红肿...
环中穴[huán zhōng](EX-LE1?):主治腰椎间盘突出,坐骨神经痛,腰腿痛,腰股膝部痛或组织炎,臀部痛。
鹤顶穴[hè dǐng](EX-LE2):主治膝痛,鹤膝风,膝关节酸痛,膝关节炎,各种膝关节病,腿痛,腿足无力,足胫无力,下肢痿软...
百虫窝穴[bǎi chóng wō](EX-LE3):主治各种虫邪引起的疾病,虫积,蛔虫病,荨麻疹,风疹,湿疹,风湿痒疹,皮肤瘙痒症...
内膝眼穴[nèi xī yǎn](EX-LE4):主治各种原因引起的膝关节病,膝关节炎,膝痛,膝肿痛,腓肠肌痉挛,髌骨软化症,鹤膝风...
膝眼穴[xī yǎn](EX-LE5):主治各种原因引起的膝关节病,膝痛,膝关节及周围软组织炎,下肢麻痹,鹤膝风,髌骨软化症,膝...
胆囊穴[dǎn náng](EX-LE6):主治黄疸,急慢性胆囊炎,胆结石,胆绞痛,胆道蛔虫病,胆道感染,腰腿痛,下肢麻痹,下肢痿...
阑尾穴[lán wěi](EX-LE7):主治急慢性阑尾炎,单纯性阑尾炎,急慢性肠炎,消化不良,胃炎,下肢痿痹,下肢痿痹,下肢瘫痪...
内踝尖穴[nèi huái jiān](EX-LE8):主治乳蛾,扁桃体炎,牙痛,齿痛,小儿重舌,小儿四五岁不语,腓肠肌痉挛,霍乱转筋...
外踝尖穴[wài huái jiān](EX-LE9):主治淋病,卒淋,牙痛,牙痈,风火牙痛,口疮,喉痹咽痛,扁桃体炎,小儿重舌,白虎...
八风穴[bā fēng](EX-LE10):主治足跗肿痛,脚背红肿,足背麻木,脚弱无力,足趾青紫,足趾麻木,脚气,趾痛,头痛,牙痛...
独阴穴[dú yīn](EX-LE11):主治胸痛,胸胁痛,胸腹痛,卒心痛,心痛,心绞痛,胃痛,胃炎,胃脘疼痛,腹痛,恶心,呕吐...
气端穴[qì duān](EX-LE12):主治脑血管病急救,脑血管疾病后遗症,中风,脑充血,手足抽筋,手足瘛疭,足痛,足背红肿疼...
关仪穴[guān yí]:主治女人阴中痛引心下,小腹绞痛,腹中五寒。直刺0.5~1寸。艾炷灸3~7壮 ,或艾条灸5~l5分钟。
中平穴[zhōng píng]:主治肩关节软组织损伤,肩周炎,中老年肩周炎,五十肩,根型颈椎病,颈间肌筋膜炎,落枕,偏头痛...
外麻点穴[wài má diǎn]:主治腹痛,下肢痛。位于小腿外侧,腓骨小头与外踝高点联线中点。为外科手术针麻常用穴位。
内麻点穴[nèi má diǎn]:主治腹痛,下肢痛。为剖腹产、绝育术、子宫次全切除、卵巢囊肿、输卵管结扎、疝修补术的针麻用穴。
足小趾穴[zú xiǎo zhǐ]:主治食注,食疰,消渴,小便频数,㿗疝。手小指尖并治黄疸,百日咳;足小趾尖并治难产。
跳跃穴[tiào yuè]: 主治小儿麻痹后遗症,臀肌萎缩。臀部三点(跳跃点,秩边点和转子点)疗腿疾。针1.0~1.5寸。可灸。
陵后穴[líng hòu]:主治膝胫疼痛,膝关节炎,下肢瘫痪,下肢麻痹,足下垂,足内翻,坐骨神经痛,腓神经痛。
迈步穴[mài bù]:主治腿痛,小儿麻痹后遗症,下肢瘫痪,麻痹,疼痛,偏瘫,腓肠肌痉挛,膝关节痛,腰痛,腹股沟淋巴结炎...
快迈步穴[kuài mài bù]:血海上1.2寸处取穴。主治下肢瘫痪,步难移,迈步阻碍,行步无力。
四强穴[sì qiáng]:主治小儿麻痹后遗症,下肢无力,下肢瘫痪,下肢痿痹,股四头肌拉伤,膝关节炎,膝关节痛。
前进穴[qián jìn]:主治小儿麻痹后遗症,下肢瘫痪,麻痹,疼痛。风市穴上2.5寸。直刺1.0~1.5寸。可灸。
后血海穴[hòu xuè hǎi]:主治脑性瘫痪所致的剪刀脚,小儿麻痹后遗症。 一般直刺1-2寸,针感酸麻至膝。灸3-7壮。
抬腿组穴[tái tuǐ zǔ]:主治下肢瘫痪,痿痹,不举,软瘫,半身不遂,麻木不仁。
抬腿1穴[tái tuǐ-1]:阴谷上8.5寸上取穴。主治下肢瘫痪,痿痹,不举,软瘫,半身不遂,麻木不仁。
抬腿2穴[tái tuǐ-2]:风市穴平直后外侧0.5寸上1寸处取穴。主治下肢瘫痪,痿痹,不举,软瘫,半身不遂,麻木不仁。
抬腿3穴[tái tuǐ-3]:膝内侧上6寸中点,阴包上2寸取穴。主治下肢瘫痪,痿痹,不举,软瘫,半身不遂,麻木不仁。
跟平穴[gēn píng]:位于足跟部,内外踝高点连线与跟腱相交处。主治小儿麻痹后遗症,足下垂。直刺0.5~0.8寸。
健膝穴[jiàn xī]:髌骨上缘正中3寸。主治多种瘫痪(小儿麻痹后遗症,脑炎后遗症,外伤性)之足外翻,内翻,足跟部落地。
纠外翻穴[jiū wài fān]:承山内1寸。主治多种瘫痪(小儿麻痹后遗症,脑炎后遗症,外伤性)之足外翻,内翻,足跟部落地。
纠内翻穴[jiū nèi fān]:承山外1寸。主治多种瘫痪(小儿麻痹后遗症,脑炎后遗症,外伤性)之足外翻,内翻,足跟部落地。
空前穴[kōng qián]:主治中风(脑血栓形成)半身不遂,口眼喎斜,舌强语塞,肋痛,蛔阙,胆囊炎,胰腺炎。
女膝穴[nǚ xī]:主治足跟痛,惊悸癫狂,精神疾病,牙痛,齿龈炎,冠周炎,齿槽炎,齿槽脓疡,牙槽风,霍乱转筋,腹痛...
穴位别名 Acupoint alias
手太阴肺经[LU]:
中府穴[zhōng fǔ][LU1](膺中府,膺俞,府中俞,肺募)
尺泽穴[chǐ zé][LU5](鬼受,鬼堂)
列缺穴[liè quē][LU7](童玄,腕劳)
太渊穴[tài yuān][LU9](大泉,太泉,鬼心)
少商穴[shào shāng][LU11](鬼信
手少阴心经[HT]:
青灵穴[qīng líng][HT2](青灵泉)
少海穴[shào hǎi][HT3](曲节穴,心经合)
灵道穴[líng dào][HT4](心经经)
通里穴[tōng lǐ][HT5](通理,心经络)
阴郄穴[yīn xì][HT6](手少阴郄,石宫,少阴郄)
神门穴[shén mén][HT7](兑冲,锐中,兑骨,中都(注意区别正名“中都”))
少府穴[shào fǔ][HT8](兑骨穴)
少冲穴[shào chōng][HT9](经始,心经井)
手厥阴心包经[PC]:
天池穴[tiān chí][PC1](天会)
天泉穴[tiān quán][PC2](天温,天湿)
间使穴[jiān shǐ][PC5](鬼路)
内关穴[nèi guān][PC6](阴维)
大陵穴[dà líng][PC7](心主,鬼心
劳宫穴[láo gōng][PC8](五里,掌中,鬼窟,鬼路)
中冲穴[zhōng chōng][PC9](中指尖)
手阳明大肠经[LI]:
商阳穴[shāng yáng][LI1](绝阳,而明)
二间穴[èr jiān][LI2](间谷,闻谷,周谷)
三间穴[sān jiān][LI3](少谷,少骨)
合谷穴[hé gǔ][LI4](虎口,容谷,合骨,含口)
阳溪穴[yáng xī][LI5](中魁)
偏历穴[piān lì][LI6](手阳明络)
温溜穴[wēn liú][LI7](逆注,蛇头,池头,地头,通注,温留)
下廉穴[xià lián][LI8](手下廉)
上廉穴[shàng lián][LI9](手上廉)
手三里穴[shǒu sān lǐ][LI10](三里,上三里,鬼邪,扭伤穴)
曲池穴[qǔ chí][LI11](鬼臣,阳泽,鬼腿,肘尖)
肘髎穴[zhǒu liáo][LI12](肘尖)
手五里穴[shǒu wǔ lǐ][LI13](大禁,五里,臂五里,尺之五里,尺之五间,手之五里)
臂臑穴[bì nào][LI14](头冲,颈冲,背臑,臂脑,臂脯,别阳)
肩髃穴[jiān yú][LI15](中肩井,中肩,中骨井,扁骨,偏骨,扁髃,肩尖,尚骨,偏肩 ,髃骨,肩龋,肩井(注意区别正名“肩井”))
天鼎穴[tiān dǐng][LI17](天顶,天盖,天项)
扶突穴[fú tū][LI18](水穴,水泉,水突(注意区别正名“水突”))
口禾髎穴[kǒu hé liáo][LI19](和窌,䪼,长频,长髎,长颊,长顪)
迎香穴[yíng xiāng][LI20](冲阳(注意区别正名“冲阳”))
手太阳小肠经[SI]:
少泽穴[shào zé][SI1](小吉,少吉)
腕骨穴[wàn gǔ][SI4](腕谷,完骨(注意区别正名“完骨”))
阳谷穴[yáng gǔ][SI5](阳交(注意区别正名“阳交”))
秉风穴[bǐng fēng][SI12](肩解)
天窗穴[tiān chuāng][SI16](窗笼,窗聋,窗簧,天笼)
颧髎穴[quán liáo][SI18](兑骨,椎髎,权髎,兑端(注意区别正名“兑端”))
听宫穴[tīng gōng][SI19](多所闻,多闻,听多闻,窗笼)
手少阳三焦经[SJ]:
液门穴[yè mén][SJ2](腋门)
中渚穴[zhōng zhǔ][SJ3](中注(注意区别正名“中注”))
阳池穴[yáng chí][SJ4](别阳,发阳)
外关穴[wài guān][SJ5](阳维(注意区别正名“阳维”和悬钟之阳维))
支沟穴[zhī gōu][SJ6](飞虎,飞处)
三阳络穴[sān yáng luò][SJ8](通门,通间)
清冷渊穴[qīng lěng yuān][SJ11](青灵,清冷泉,清昊)
消泺穴[xiāo luò][SJ12](臑窌,臑交,臑俞(注意区别正名“臑俞”))
臑会穴[nào huì][SJ13](臑窌,臑髎,臑交)
肩髎穴[jiān liáo][SJ14](肩尖,中肩井,肩骨,偏骨,尚骨,扁骨,肩头)
天牖穴[tiān yǒu][SJ16](天听)
瘈脉穴[chì mài][SJ18](资脉,资生,体脉)
颅息穴[lú xī][SJ19](颅囟,颅骢)
耳和髎穴[ěr hé liáo][SJ22](禾髎,和髎,耳禾髎)
丝竹空穴[sī zhú kōng][SJ23](巨窌,目窌,目髎,巨髎(注意区别正名“巨髎”))
足阳明胃经[ST]:
承泣穴[chéng qì][ST1](鼷穴,面髎,溪穴,面窌,目下,谿穴,鼠穴)
四白穴[sì bái][ST2](面鼽,骨空)
地仓穴[dì cāng][ST4](会维,胃维)
大迎穴[dà yíng][ST5](髓孔)
颊车穴[jiá chē][ST6](牙车,曲牙,机关,鬼床,齿牙,鬼林,臼关)
下关穴[xià guān][ST7](下手,下臂,下砂)
头维穴[tóu wéi][ST8](颡大)
人迎穴[rén yíng][ST9](天五会,五会)
水突穴[shǔi tū][ST10](水门,水天,天门)
缺盆穴[quē pén][ST12](天盖,尺盖)
膺窗穴[yīng chuāng][ST16](膺中)
乳中穴[rǔ zhōng][ST17](乳首,当乳)
乳根穴[rǔ gēn][ST18](薜息,气眼,胸薛)
关门穴[guān mén][ST22](关明)
太乙穴[tài yǐ][ST23](太一,泰一,泰乙)
滑肉门穴[huá ròu mén][ST24](滑肉,滑幽门)
天枢穴[tiān shū][ST25](长溪,长谿,长谷,谷门,谷明,循际,循元,补元,大肠募)
大巨穴[dà jù][ST27](腋门,掖门,液门(注意区别正名“液门”))
水道穴[shuǐ dào][ST28](胞门子户实与水道同位异名)
归来穴[guī lái][ST29](溪穴,谿穴,豁谷,溪谷)
气冲穴[qì chōng][ST30](气街,羊屎)
伏兔穴[fú tù][ST32](外勾,外丘(注意区别正名“外丘”))
阴市穴[yīn shì][ST33](阴鼎)
梁丘穴[liáng qiū][ST34](跨骨,鹤顶(注意区别正名“鹤顶”))
犊鼻穴[dú bí][ST35](外膝眼
足三里穴[zú sān lǐ][ST36](鬼邪,下三里,下陵,三里)
上巨虚穴[shàng jù xū][ST37](巨虚上廉,巨灵上廉,巨虚,足上廉,上林,上廉(注意区别正名“上廉”))
下巨虚穴[xià jù xū][ST39](巨虚下廉,下林,足下廉,下廉(注意区别正名“下廉”))
丰隆穴[fēng lóng][ST40](丰拢,足阳明络)
解溪穴[jiě xī][ST41](草鞋带,鞋带)
冲阳穴[chōng yáng][ST42](会原,会屈,会涌,会骨,趺阳,跗阳(注意区别正名“跗阳”))
陷谷穴[xiàn gǔ][ST43](陷骨)
足太阳膀胱经[BL]:
睛明穴[jīng míng][BL1](目内眦,泪孔,泪空,泪腔,内眦外穴,目眦外)
攒竹穴[zǎn zhú][BL2](眉头,眉本,员在,始光,夜光,明光,员柱,元柱,矢光,眉柱,始元,小竹,眉中,光明(注意区别正名“光明”))
眉冲穴[méi chōng][BL3](小竹,星穴)
曲差穴[qǔ chā][BL4](鼻冲)
五处穴[wǔ chù][BL5](巨处)
通天穴[tōng tiān][BL7](天臼,天伯,天目,天日,天白,天归,天旧)
络却穴[luò què][BL8](强阳,脑盖,及行)
大杼穴[dà zhù][BL11](背俞,大腧,百旁,风府(注意区别正名“风府”),本神(注意区别正名“本神”))
风门穴[fēng mén][BL12](热府,背俞,热府俞。又有左为风门,右为热府之说)
肺俞穴[fèi shù][BL13](肩中外俞)
厥阴俞穴[jué yīn shù][BL14](厥俞,阙俞,阴俞,心包俞,关俞)
心俞穴[xīn shù][BL15](背俞,心念)
督俞穴[dū shù][BL16](商盖,高益,高盖(注意区别肾俞高盖))
膈俞穴[gé shù][BL17](血会,七焦之间)
肝俞穴[gān shù][BL18](肝念)
三焦俞穴[sān jiāo shù][BL22](悬极俞,大仓窬)
肾俞穴[shèn shù][BL23](少阴俞,肾念,高盖(注意区别督俞高盖))
小肠俞穴[xiǎo cháng shù][BL27](三焦窬,八辽窬)
膀胱俞穴[bǎng guāng shù][BL28](傍光俞)
中膂俞穴[zhōng lǚ shù][BL29](中膂,中膂内俞,脊内俞,旋俞,中(月吕)俞)
白环俞穴[bái huán shù][BL30](环俞,玉环俞,玉房俞,解脊窬,腰俞(注意区别正名“腰俞”))
上髎穴[shàng liáo][BL31](上髂)
次髎穴[cì liáo][BL32](次髂,中空)
中髎穴[zhōng liáo][BL33](中髂)
下髎穴[xià liáo][BL34](下骼)
会阳穴[huì yáng][BL35](利机,利极)
承扶穴[chéng fú][BL36](扶承,肉郄,阴关,皮部,皮郄)
委中穴[wěi zhōng][BL40](腘中,腿凹,郄中,中郄,血郄,委中央)
魄户穴[pò hù][BL42](魂户)
膏肓穴[gāo huāng][BL43](膏肓俞)
譩譆穴[yì xǐ][BL45](噫嘻,五胠俞,遗蘸)
膈关穴[gě guān][BL46](阳关)
志室穴[zhì shì][BL52](精宫,神关,志舍,志堂,精舍)
承筋穴[chéng jīn][BL56](腨肠,直肠)
承山穴[chéng shān][BL57](鱼腹,肉柱,伤山,鱼阳,肉付,鱼肠,肠山,鱼腹山,玉柱,鱼腰(注意区别正名“鱼腰”))
飞扬穴[fēi yáng][BL58](厥阳,厥阴,厥扬,飞阳)
跗阳穴[fū yáng][BL59](外阳,付阳,附阳,阳蹻)
昆仑穴[kūn lún][BL60](上昆仑,内昆仑,下昆仑,足太阳)
仆参穴[pú cān][BL61](安邪,安耶,安邦)
申脉穴[shēn mài][BL62](鬼路,阳跷)
金门穴[jīn mén][BL63](关梁,梁关,金阙)
束骨穴[shù gǔ][BL65](刺骨)
至阴穴[zhì yīn][BL67](独阴(注意区别正名“独阴”))
足少阳胆经[GB]:
瞳子髎穴[tóng zǐ liáo][GB1](前关,前间,目外眦,目瞳子,后曲,鱼尾,太阳(注意区别正名“太阳”))
听会穴[tīng huì][GB2](听呵,听诃,听河,机关,后关,耳门(注意区别正名“耳门”))
上关穴[shàng guān][GB3](客主人,客主,容主,太阳(注意区别正名“太阳”))
悬颅穴[xuán lú][GB5](耳前角下,髓空,髓孔,髓中,米啮)
曲鬓穴[qǔ bìn][GB7](曲发)
率谷穴[shuài gǔ][GB8](蟀谷,率骨,率角,蟀容,率容,耳尖(注意区别正名“耳尖”))
天冲穴[tiān chōng][GB9](天衢)
头窍阴穴[tóu qiào yīn][GB11](首窍阴,窍阴,枕骨)
头临泣穴[tóu lín qì][GB15](临泣,临池,目临泣)
目窗穴[mù chuāng][GB15](至荣,至宫,至营)
脑空穴[nǎo kōng][GB19](颞颥)
风池穴[fēng chí][GB20](热府)
肩井穴[jiān jǐng][GB21](肩解,膊井,髆井)
渊腋穴[yuān yè][GB22](渊液,泉腋,腋门,液门,泉液)
辄筋穴[zhé jīn][GB23](神光,胆募)
日月穴[rì yuè][GB24](神光,胆募)
京门穴[jīng mén][GB25](气府,气俞,肾募)
维道穴[wéi dào][GB28](外枢)
环跳穴[huán tiào][GB30](镮铫,膑骨,分中,环各,环谷,髀厌,髀枢,枢中,枢合中,髋骨(注意区别正名“髋骨”))
风市穴[fēng shì][GB31](垂手)
中渎穴[zhōng dú][GB32](中犊)
膝阳关穴[xī yáng guān][GB33](阳关,足阳关,寒府,关阳,关陵,阳陵)
阳陵泉穴[yáng líng quán][GB34](筋会,阳陵,阳之陵泉)
阳交穴[yáng jiāo][GB35](别阳,足髎,足窌)
阳辅穴[yáng fǔ][GB38](分肉,绝骨(注意区别正名“悬钟”之绝骨))
悬钟穴[xuán zhōng][GB39](绝骨,髓会,髓孔,阳维(注意区别正名“阳维”和外关之阳维))
足临泣穴[zú lín qì][GB41](临泣)
地五会穴[dì wǔ huì][GB42](五会)
足窍阴穴[zú qiào yīn][GB44](窍阴)
足太阴脾经[SP]:
隐白穴[yǐn bái][SP1](鬼垒,鬼眼,阴白)
大都穴[dà dū][SP2](太都)
三阴交穴[sān yīn jiāo][SP6](太阴,大阴,承命,下三里,女三里)
漏谷穴[lòu gǔ][SP7](太阴络)
地机穴[dì jī][SP8](脾舍,地箕,太阴郄)
阴陵泉穴[yīn líng quán][SP9](阴陵,阴之陵泉)
血海穴[xuè hǎi][SP10](百虫窠,血郄(参照百虫窝穴))
冲门穴[chōng mén][SP12](慈宫,上慈宫,冲脉,前章门)
腹结穴[fù jié][SP14](腹屈,肠结,肠窟,肠屈,肠窝,临窟,长窟,阳窟)
大横穴[dà héng][SP15](肾气,人横)
腹哀穴[fù āi][SP16](肠哀,肠屈)
食窦穴[shí dòu][SP17](命关,食关)
周荣穴[zhōu róng][SP20](周营,周管)
大包穴[dà bāo][SP21](大胞)
足少阴肾经[KI]:
涌泉穴[yǒng quán][KI1](地冲,足心)
然谷穴[rán gǔ][KI2](龙渊,龙泉,然骨
太溪穴[tài xī][KI3](大溪,吕细,内昆仑)
大钟穴[dà zhōng][KI4](太钟)
水泉穴[shuǐ quán][KI5](水原)
照海穴[zhào hǎi][KI6](阴跷,阴蹻,漏阴)
复溜穴[fù liū][KI7](复留,昌阳,伏白,外命,胃阳,复白)
交信穴[jiāo xìn][KI8](阴跷,内筋)
筑宾穴[zhù bīn][KI9](筑滨,腿肚)
阴谷穴[yīn gǔ][KI10](阴舍)
横骨穴[héng gǔ][KI11](下极,下横,髓空,髓孔,屈骨,屈骨端,曲骨端)
大赫穴[dà hè][KI12](阴维,阴关)
气穴穴[qì xué][KI13](胞门(注意区别正名“胞门”),子户,子宫(注意区别正名“子宫”))
四满穴[sì mǎn][KI14](髓府,髓中,髓海)
肓俞穴[huāng shù][KI16](肓输,肓腧,盲俞,子户)
商曲穴[shāng qǔ][KI17](高曲,商谷,商舍)
石关穴[shí guān][KI18](右关,石阙,食关,石门(注意区别正名“石门”))
阴都穴[yīn dū][KI19](食宫,食吕,石宫,通关,不宫)
腹通谷穴[fù tōng gǔ][KI20](通骨)
幽门穴[yōu mén][KI21](上门,幽关,上关(注意区别正名“上关”))
步廊穴[bù láng][KI22](步郎)
灵墟穴[líng xū][KI24](灵墙)
彧中穴[yù zhōng][KI26](域中,或中)
俞府穴[shū fǔ][KI27](腧中,腧府,输府)
足厥阴肝经[LR]:
大敦穴[dà dūn][LR1](大训,大顺,三毛,水泉(注意区别正名“水泉”))
太冲穴[tài chōng][LR3](大冲)
中封穴[zhōng fēng][LR4](悬泉,垂泉)
蠡沟穴[lí gōu][LR5](交仪)
中都穴[zhōng dū][LR6](中郄,太阴,大阴)
膝关穴[xī guān][LR7](阴关)
曲泉穴[qǔ quán][LR8](合水)
阴包穴[yīn bāo][LR9](阴胞)
足五里穴[zú wǔ lǐ][LR10](五里)
急脉穴[jí mài][LR12](羊矢)
章门穴[zhāng mén][LR13](长平,胁髎,季胁,脾募,后章门,季肋,肘髎(注意区别正名“肘髎”),肘尖(注意区别正名“肘尖”))
期门穴[qī mén][LR14](肝募)
督脉[GV]:
长强穴[cháng qiáng][GV1](尾闾,橛骨,穷骨,气之阴郄,胸之阴郄,气郄,龟尾,尾骨,尾骨下穴,尾翠,尾翠骨,尾蛆骨,尾骶,脊骶端,骨骶,骶骨,骶上,骶端,龙虎,长疆,下极,为之,曹溪路,河车路,三分闾,朝天岭,上天梯)
腰俞穴[yāo shù][GV2](髓空,髓孔,背解,背鲜,腰户,腰柱,腰注,髓俞)
腰阳关穴[yāo yáng guān][GV3](阳关,脊阳关,背阳关 ,日本称‘上仙穴’)
命门穴[mìng mén][GV4](累属,属累,精官,精宫)
悬枢穴[xuán shū][GV5](悬极俞,悬柱)
脊中穴[jǐ zhōng][GV6](神宗,脊俞)
中枢穴[zhōng shū][GV7](十椎)
筋缩穴[jīn suō][GV8](筋束)
至阳穴[zhì yáng][GV9](肺底,金阳)
灵台穴[líng tái][GV10](肺底,灵阳)
神道穴[shén dào][GV11](神通,冲道,脏俞,藏俞,藏输)
身柱穴[shēn zhù][GV12](智利毛,知利气,知利介)
大椎穴[dà zhuī][GV14](百劳,上杼,大槌,大顀)
哑门穴[yǎ mén][GV15](瘖门,喑门,痖门,舌厌,舌根,舌横,横舌,舌黄,舌肿)
风府穴[fēng fǔ][GV16](舌本,曹溪,曹谿,上椎,惺惺,鬼林,鬼穴,鬼枕
脑户穴[nǎo hù][GV17](匝风,会额,合颅,会颅,仰风,迎风)
强间穴[qiáng jiān][GV18](大羽)
后顶穴[hòu dǐng][GV19](交冲)
百会穴[bǎi huì][GV20](中央,三阳五会,天满,天蒲,三阳,五会,巅上,顶中央,顶上,泥丸宫,维会,昆仑(注意区别正名“昆仑”))
囟会穴[xìn huì][GV22](囟上,囟门,囟中,鬼门,顶门,天窗(注意区别正名“天窗”))
上星穴[shàng xīng][GV23](云翳,鬼堂,明堂,神堂(注意区别正名“神堂”))
神庭穴[shén tíng][GV24](天庭,发际(注意区别正名“发际”))
素髎穴[sù liáo][GV25](面王,面正,正面,面土,面士,面玉,鼻准,准头)
水沟穴[shuǐ gōu][GV26](人中,鬼客厅,鬼宫,鬼市,鬼排)
兑端穴[duì duān][GV27](兑骨,唇上端,壮骨)
龈交穴[yín jiāo][GV28](断交)
任脉[CV]:
会阴穴[huì yīn][CV1](鬼藏,屏翳,平翳,神田,下极,海底,下阴别,金门(注意区别足太阳膀胱经金门穴和上肢部奇穴金门
曲骨穴[qǔ gǔ][CV2](尿胞,回骨,屈骨,屈骨端,骨端,耳骨)
中极穴[zhōng jí][CV3](气原,玉泉,膀胱募,气鱼)
关元穴[guān yuán][CV4](下纪,次门,三结交,精宫,丹田,大中极,关原,中大,大海,溺水,大困,水困,持枢,五城,产门,脖秧,脖胦,子处,血室,下肓,肓之原,精露,利机,子户,胞门,子肠,子宫(注意区别正名“子宫”),命门(注意区别正名“命门”),气海(注意区别正名“气海”),血海(注意区别正名“血海”))
石门穴[shí mén][CV5](利机,精露,丹田,端田,三焦募,命门(注意区别正名“命门”))
气海穴[qì hǎi][CV6](脖胦,膊胦,季胦,丹田,气泽,下肓,肓之原,下气海,下言)
阴交穴[yīn jiāo][CV7](少关,小关,横户,少目,丹田)
神阙穴[shén què][CV8](脐一,脐中,脐孔,维会,命蒂,气合,气寺,气舍(注意区别正名“气舍”))
水分穴[shuǐ fēn][CV9](中守,中管,分水,风水)
下脘穴[xià wǎn][CV10](下管,幽门(注意区别正名“幽门”))
中脘穴[zhōng wǎn][CV12](上纪,胃脘,大仓,太仓,胃管,胃腕,三管,中管,中碗,胃募)
上脘穴[shàng wǎn][CV13](上管,胃管,胃脘,上纪)
巨阙穴[jù què][CV14](巨缺,巨送,巨关,心募)
鸠尾穴[jiū wěi][CV15](尾翳,神府,骬尾,骭,[骨曷]骭,骭鹘,骬骬,[骨曷]骬,臆前)
中庭穴[zhōng tíng][CV16](龙颔)
膻中穴[dàn zhōng][CV17](元儿,胸堂,上气海,元见,元沉)
玉堂穴[yù táng][CV18](玉英)
璇玑穴[xuán jī][CV21](旋机)
天突穴[tiān tū][CV22](玉户,五户,天瞿)
廉泉穴[lián quán][CV23](本池,舌本,结本,喉中)
承浆穴[chéng jiāng][CV24](鬼市,悬浆,羕浆,天池(注意区别正名“天池”))
经外奇穴[EX]:
四神聪穴[sì shén cōng][EX-HN](EX-HN1)(神聪,神聪四穴,四穴,前者称为前神聪,后者称为后神聪)
印堂穴[yìn táng][EX-HN](EX-HN3)(曲眉)
太阳穴[tài yáng][EX-HN](EX-HN5)(前关,当阳(注意区别正名“当阳”))
耳尖穴[ěr jiān][EX-HN](EX-HN6)(耳涌)
上迎香穴[shàng yíng xiāng][EX-HN](EX-HN8)(鼻通,鼻穿,鼻穿额,穿鼻)
聚泉穴[jù quán][EX-HN](EX-HN10)(语门)
海泉穴[hǎi quán][EX-HN](EX-HN11)(鬼封
健明穴[jiàn míng][EX-HN](见阳,视明,内明,眼1)
颈百劳穴[jǐng bǎi láo][EX-HN](百劳)
侠承浆穴[xía chéng jīang][EX-HN](地下仓,颏髎,夹承浆,挟承浆)
上明穴[shàng míng][EX-HN](上承泣,上清明,东明三,望北京,鱼下,鱼腰下)
新设穴[xīn shè][EX-HN](新识,下风池(注意区别正名“下风池”))
扁桃体穴[biǎn táo tǐ][EX-HN](扁桃腺,发音,扁桃安)
颈臂穴[jǐng bì][EX-HN](臂丛)
崇骨穴[chóng gǔ][EX-HN](椎顶,太祖)
唇里穴[chún lǐ][EX-HN](髓空,下颐)
发际穴[fà jì][EX-HN](前发际)
悬命穴[xuán mìng][EX-HN](鬼禄,鬼录)
鱼尾穴[yú wěi][EX-HN](内瞳子僇,骨旁)
鼻交穴[bí jiāo][EX-HN](鼻交頞中)
洪音穴[hóng yīn][EX-HN](旁廉泉)
下风池穴[xià fēng chí][EX-HN](池下)
子宫穴[zǐ gōng][EX-CA](EX-CA1)(侠玉泉,肖必)
三角灸穴[sān jiǎo jiǔ][EX-CA](疝气灸,疝气,脐旁)
血门穴[xuè mén][EX-CA](食仓)
胃上穴[wèi shàng][EX-CA](提垂)
利尿穴[lì niào][EX-CA](止血,止泻,血清,关元上)
脐中四边穴[qí zhōng sì biān][EX-CA](脐四边,腹四穴,脐中四连)
提托穴[tí tuō][EX-CA](归髎)
气中穴[qì zhōng][EX-CA](气冲(注意区别正名“气冲”))
长谷穴[cháng gǔ][EX-CA](循际,长平,循脊,循元)
经中穴[jīng zhōng][EX-CA](阴都(注意区别正名“阴都”))
下曲骨穴[xià qǔ gǔ][EX-CA](龙门)
泉门穴[quánmén][EX-CA](龙门)
胞门穴[bāo mén][EX-CA](子户
阴囊下横纹穴[yīn náng xià héng wén][EX-CA]
定喘穴[dìng chuǎn][EX-B](EX-B1)(喘息,治喘,气喘)
夹脊穴[jiá jǐ][EX-B](EX-B2)(华佗穴,华佗夹脊,佗脊,脊旁)
胃脘下俞穴[wèi wǎn xià shù][EX-B](EX-B3)(胰俞,胃管下俞,胃管下俞三穴,胃下俞,脺俞,膵俞,八俞,膈俞下穴)
痞根穴[pǐ gēn][EX-B](EX-B4)(积聚痞块穴)
下极俞穴[xià jí shù][EX-B](EX-B5)(十五椎,下极之俞,下志室)
腰眼穴[yāo yǎn][EX-B](EX-B7)(鬼眼)
十七椎穴[shí qī zhuī][EX-B](EX-B8)(腰孔,十七椎下,上仙)
顶椎穴[dǐng zhuī][EX-B](项椎)
接脊穴[jiē jǐ][EX-B](接骨)
竹杖穴[zhú zhàng][EX-B](血愁,血见愁)
肘尖穴[zhǒu jiān][EX-UE](EX-UE1)(大肘尖)
中泉穴[zhōng quán][EX-UE](EX-UE3)(池泉,腕痛点,一窝风)
大骨空穴[dà gǔ kōng][EX-UE](EX-UE5)(大骨孔)
小骨空穴[xiǎo gǔ kōng][EX-UE](EX-UE6)(小骨孔,小空骨)
肩前穴[jiān qián][EX-UE](肩内陵)
臂中穴[bì zhōng][EX-UE](治瘫穴,手逆注)
腰痛点穴[yāo tòng diǎn](EX-UE7)(腰腿点腰痛穴
外劳宫穴[wài láo gōng][EX-UE](EX-UE8)(叉气,项强,落零五,落枕)
八邪穴[bā xié][EX-UE](EX-UE9)(八关,八关大刺,大都-上都-中都-小都)
四缝穴[sì féng][EX-UE](EX-UE10)(四中缝)
十宣穴[shí xuān][EX-UE](EX-UE11)(鬼城,指端,手十指头)
手小指穴[shǒu xiǎo zhǐ][EX-UE](手小指尖)
中指节穴[zhōng zhǐ jiē][EX-UE](中指之节,手中指第一节穴)
髋骨穴[kuān gǔ][EX-LE](EX-LE1)(体骨,髓膏)
鹤顶穴[hè dǐng][EX-LE](EX-LE2)(膝顶)
百虫窝穴[bǎi chóng wō][EX-LE](EX-LE3)(血郄,百虫窠,膝内)
内膝眼穴[nèi xī yǎn][EX-LE](EX-LE4)(膝目,鬼眼)
膝眼穴[xī yǎn][EX-LE](EX-LE5)(膝目,鬼眼)
胆囊穴[dǎn náng][EX-LE](EX-LE6)(胆囊点)
内踝尖穴[nèi huái jiān][EX-LE](EX-LE8)(踝尖,吕细)
八风穴[bā fēng][EX-LE](EX-LE10)(八冲,阴独八穴)
独阴穴[dú yīn][EX-LE](EX-LE11)(独会)
中平穴[zhōng píng][EX-LE](肩痛穴,肩周穴)
内麻点穴[nèi má diǎn][EX-LE](内麻醉点)
跳跃穴[tiào yuè][EX-LE](跳跃点)
后血海穴[hòu xuè hǎi][EX-LE](治瘫8,解剪1,剪刀脚刺激点)
女膝穴[nǚ xī][EX-LE](脚后跟穴,女须穴,足踵穴,丈母穴,女婿穴)
其他:经络,经脉和络脉 奇经八脉 三脉 十二经别 别络 孙络 小络 浮络 十五络脉十五大络四大络脉督之大络任之大络鸠尾络),脾之大络胃之大络十二经筋 宗筋 十二皮部
五输穴 十二井穴 荥穴腧穴[输穴] [俞穴] 经穴 合穴 原穴十二原络穴 (泻当泻,补当补;所出为 所流为 所注为 所行为 所入为 所过为郄穴 募穴腹募穴背俞穴十二俞穴十二背俞穴府俞 水俞 八总穴 八会穴八大会穴脏会腑会气会血会筋会脉会骨会髓会八脉交会穴交经八穴下合穴 阿是天应穴
十三鬼穴十三鬼门鬼门十三针鬼穴十三针十三鬼针北斗七星针 四花穴(四华,崔氏四花,经门四花,大椎四花) 四花灸灸痨法痨灸四花患门 四关穴(四开) 四门 手四穴 四总穴 头三神 “三脑六头九神穴” “智三针”(双侧本神神庭马丹阳天星十二穴 回阳九针穴 中风后遗症特效新穴 三里 通谷 窍阴 阳明络 和髎,禾髎 八髎 八虚 环风 足运感区 肩三针 二市(风市阴市) 倪海厦人纪之针灸(38)脾经天地人三皇穴阴陵 地机 三阴交肠关 肝关 心关 虚里 行穴 女福穴 胃肠四针(双胃肠点配双足三里牙痛三要穴下关颊车合谷牙痛合谷 肘灵穴 心脏三针心三针)(巨阙关元天突腹四针中脘关元天枢皮五针皮痒五针皮痒五穴膝五针 五穴四针 外膝关 痛经三穴 治肝三穴(肝一,肝二,肝三) 绝孕穴 胆石点胆结石穴胆结石点肾石点 肾结石点 阑尾点 消渴穴 高血压穴 中风八大穴 内迎香(倪海厦) 解穴 三毛(奇穴) 四穴放血 眉尾 消积穴 消骨针 眉棱点眉陵穴解酒穴 落枕点落枕穴夜尿点肾穴肾点遗尿点尿频点夜尿点一号足跟点 咳喘点喘咳点腰痛五穴腰一穴腰二穴腰三穴腰四穴腰五穴夺命穴
解脉、衡络脉、会阴脉、阳维脉、散脉、飞扬脉、昌阳脉、同阴脉、肉里脉
术语:
蜂针疗法 天灸自灸、敷灸、药物灸、发疱灸、发泡灸直接灸明灸、着肤灸化脓灸疤痕灸瘢痕灸麦粒灸米粒灸无极保养灸 水针疗法 原络配穴法主客配穴法原络治疗法 治疗 治疗 祖孙治疗法 纳干法纳甲法子午捣臼子午补泻迎随法迎 法随法插提法 恢刺 合谷刺 齐刺 焠刺 缪刺 巨刺 烧山火 透天凉 阳中引阴 阴中引阳 留气法 运气法 提气法 中气法 五门十变(互合治疗法,化合治疗法) 肘后歌 扪法扪针烧针燔针报刺法飞针引气法飞经引气苍龙摆尾青龙摆尾),白虎摇头青龙摇头),苍龟探穴赤凤摇头赤凤迎源赤凤迎随))) 龙虎交战 龙虎升降 五脏交经 通关交经关节交经膈角交经 随寸针 杨甲三单手进针方法:悬空下压式(空压式),角度转变下压式(角度压式),捻转下压式(捻压式),连续压式 提捏进针法 徐疾补泻 提豆许 容豆许 呼吸补泻 导气法(针刺手法:徐入徐出,谓之导气) 夹持进针法 啄捣法、提插法、雀啄法 盘旋法 “补肾益髓”针刺法 鸡爪刺 头皮针 除皱美容针 平衡针 弹穴位疗法 弹穴位情绪释放法 弹穴位情绪释放疗法 导痰针灸法导痰术导引针法 担法 截法 模拟法类比法时症 天河水 指针术 八脉八法 通生死关通生死桥三关(风关,气关,命关) 双龙抢珠 子午流注 灵龟八法 飞虎针
九针镵针圆针鍉针锋针铍针圆利针毫针长针大针
奔豚气贲豚,肾积鼻衄 肠痈 瘈疭瘛疭丹毒 疳积疳疾膏淋 关格 鬼击 寒疝 鹤膝风 喉痹 角弓反张 痉病 厥证 劳淋 历节风 淋证 癃闭 漏肩风 挛急 卵缩(囊缩) 瘰疬 马刀侠瘿 气淋 青盲 热淋 乳癖 乳痈乳吹肾瘅 肾脏风疮 石淋 胎漏(胞漏,漏胎) 聤耳 心下满 痃癖 血渊 瘿气 阴疽 阴疝 阴挺 转胞 症瘕癥瘕瘾疹 疠风 卒疝 伏梁 小儿龟背 骨三阴三阴骨
肺朝百脉 三焦 中焦 玄府 三部九候 气街 肾街 跷-蹻 二间穴(上问?) 针刺上、下内地仓(上嘴唇内,进针点体表投影位于人中沟下1/3和中1/3交点处旁开(患侧)约10mm;下嘴唇内,进针点体表投影距离承浆旁开(患侧)约10mm) 上天柱(天柱上五分)

·浅谈任督(淼叔医道 淼叔在线 2020-04-02)
·浅谈奇经(淼叔医道 淼叔在线 2020-03-31)